รายการ :ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑๑ ประจ าปี ๒๕๖๖
สถานที่แข่งขัน :มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา
จังหวัด :ยะลา
แข่งวันที่ :14/07/2023 ~ 18/07/2023

ผู้จัด :มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
ปิดระบบรับสมัคร :11 กรกฎาคม 2566
เบอร์ติดต่อ :๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๒๙ ๐๘ ๖๙๘๘ ๗๓๑๖
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


7-8 ปี A:29 M:12 F:17 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 9-10 ปี A:71 M:40 F:31 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
11-12 ปี A:113 M:78 F:35 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 13-14 ปี A:102 M:70 F:32 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
15-17 ปี A:97 M:59 F:38 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 18-35 ปี A:115 M:88 F:27 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:527 B:0 C:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 10 7 3 0 0 นายทวี ดำศรี
2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 13 8 5 0 0 Mr.Bayu hananto kurniawan
3 พลบดี 2 2 0 0 0 นายอดิศักดิ์ เจ๊ะนา
4 ศึกษาศาสตร์ มกช.ยะลา 5 4 1 0 0 นางสาววิรัญภัทร หนูแป้น
5 รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 31 16 15 0 0 นายไพรัตน์ สังข์ทอง
6 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 7 7 0 0 0 นาย ฟาฎิล ดามะ
7 yala sports school 1 0 1 0 0 Muhammadziyad
8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์๔๐จ.ปัตตานี 6 6 0 0 0 นายมูฮำหมัดฟิรฮาน เจะเอาะ
9 RAJA 40 TANI 1 1 0 0 0 นายมูฮำหมัดฟิรฮาน เจะเอาะ
10 ศึกษาศาสตร์ B 5 4 1 0 0 นางสาวทรายทอง อินทะกะ
11 อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 11 7 4 0 0 นายนิกร หีมโต๊ะเต๊ะ/นายฮาฟิต อาแด
12 ศรีนครินทร์ 6 3 3 0 0 นางสาวอัสมะห์ กะลูแป
13 สานฝันชายแดนใต้ 1 0 1 0 0 นายมะสุกรี มีเด็ง
14 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 22 15 7 0 0 นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
15 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 4 2 2 0 0 นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
16 ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 10 5 5 0 0 นายกิตติศักดิ์ อาแว
17 ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านปะกาลือสง 12 7 5 0 0 นางสาวรุซยะห์ ลาเตะ
18 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ตรัง 3 1 2 0 0 นางสาวศิวาลัย บุญทะลี
19 ชมรมปันจักสีลัตตาปักซูจีนราธิวาส 8 7 1 0 0 นาย อานาส หะยีอาแว
20 โรงเรียนดาวนายร้อย 2 2 0 0 0 นายอดิศักดิ์ หลีหาด
21 ชมรมปันจักสีลัตสงขลา 10 8 2 0 0 นายพสุธร ตลึงจิตต์
22 สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี 4 0 4 0 0 นางสาวดลนภา รัตนภิกขุ
23 ปันจักสีลัตบ้านสะปอม 9 7 2 0 0 นายฟาอีซ เฮ็งปิยา
24 DCY. Pattani 16 0 16 0 0 นางพรพิลาศ บุญกำเหนิด
25 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 5 2 3 0 0 บีลา นาแว
26 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 23 12 11 0 0 นางสาวนาอีมี สะแลมัน
27 โรงเรียนบ้านตันหยง 11 4 7 0 0 นางสาวรุสนาณีย์ มาหน๊ะ
28 PNU SILAT 3 3 0 0 0 นายอาหาหมัด อารุณ
29 ชมรมปันจักสีลัต มนร 3 2 1 0 0 อาจารย์ วรรณา ขุนนา
30 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 6 6 0 0 0 ภูรินทร์ เตาะสาตู
31 ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 22 12 10 0 0 นายไพซ็อลล์ บาและ
32 Gelanggang Mandalika Malaysia 9 7 2 0 0 Mazli Bin Mat
33 ปันจักสีลัตตำบลบาเระเหนือ 1 1 0 0 0 นางสาวซารีา เจ๊ะเงาะ
34 G D S MALAYSIA 2 1 1 0 0 BAYU HAHANTO
35 นครศรีธรรมราช 4 2 2 0 0 นายปพน จันทร์เต็ม
36 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 7 3 4 0 0 มูฮามัดตอยูดีน เจ๊ะแว
37 PAMA MDG INDONESIA 2 1 1 0 0 hananto
38 Bacho team 5 5 0 0 0 นายฮาริช หลำบิลส๊ะ
39 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 38 23 15 0 0 นายยาหายา แมเลาะ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต 14 12 2 0 0 นายซูไฮมิง หะเดร์
41 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา 20 14 6 0 0 ช่ารีสันต์ หะยีสาแม
42 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 4 4 0 0 0 นายมูฮัมมัดฟัรดูร์ มุกดาสวัสดิ์
43 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 6 6 0 0 0 shahrizan ismail
44 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 8 8 0 0 0 ซาลาหูดิน เจะเงาะ
45 โรงเรียนอาลาวียะห์ประถม 6 6 0 0 0 ช่ารีสันต์ หยีสาแม
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 9 7 2 0 0 นายอีรฟาน มะลี
47 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง B 9 6 3 0 0 นางสาวนาอีมี สะแลมัน
48 ชมรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 2 1 0 0 อภิชญา องสารา
49 yru yala 2 2 0 0 0 นางสาวสุพรรณิกา แสนโพธิ์
50 โรงเรียนเตรียมวิทยา 3 3 0 0 0 นายมุสตอลา อาลีมามะ
51 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 9 5 4 0 0 นายคอเล็ดต์ บิสลีมีน/นายมะยาดี ดาบู
52 อาลาวียะห์ (มัธยม) 13 13 0 0 0 ยีสนี สาอะ
53 โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพ 15 11 4 0 0 นายอับดุลเล๊าะห์ สาเฮาะ
54 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 17 9 8 0 0 นายอามีรุดดีน อาบูซาแล
55 โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพB 4 3 1 0 0 นายอับดุลเล๊าะห์ สาเฮาะ
56 โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพC 2 2 0 0 0 นายอับดุลเล๊าะห์ สาเฮาะ
57 โรงเรียนบ้านจูดแดง 19 9 10 0 0 นางสาวนูรฮายาตี อุมา
58 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 2 2 0 0 0 นางสาวฮานีซะห์ บินยูโซ๊ะ
59 Kasong School 3 3 0 0 0 นายกิฟลี แยนา
60 โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม 12 12 0 0 0 นายฟัตฮีย์ ยาลาแว
61 TO BE TAMONG 4 2 2 0 0 นายซูลฮามาน โต๊ะสะ
62 โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 1 0 0 0 นายมูฮัมมัดฟัรดูร์ มุกดาสวัสดิ์
63 Banpaeboon shool 2 2 0 0 0 นายมูฮัมมัดฟัรดูร์ มุกดาสวัสดิ์
รวม 527 347 180 0 0

ลำดับ ทีม รวม เดี่ยวปันจักลีลา คู่ปันจักลีลา ทีมปันจักลีลา ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 1 1 0 0 นายทวี ดำศรี
2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 6 4 1 1 Mr.Bayu hananto kurniawan
3 พลบดี 2 1 0 1 นายอดิศักดิ์ เจ๊ะนา
4 รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 7 5 2 0 นายไพรัตน์ สังข์ทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 5 2 1 2 นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
6 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร" 4 2 1 1 นายอาดีล สีวัน
7 ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 4 3 1 0 นายกิตติศักดิ์ อาแว
8 ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านปะกาลือสง 3 1 1 1 นางสาวรุซยะห์ ลาเตะ
9 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ตรัง 1 1 0 0 นางสาวศิวาลัย บุญทะลี
10 Sripatae.​ Wittaaya 1 0 0 1 มะซอฟี​ วานิ
11 ร.ร.ศรีปะแตวิทยา 1 0 0 1 มะซอฟี​ วานิ
12 เทศบาลตำบลปะแต 1 0 0 1 มะซอ​ฟี​ วานิ​
13 ชมรมปันจักสีลัตตาปักซูจีนราธิวาส 4 4 0 0 นาย อานาส หะยีอาแว
14 ชมรมปันจักสีลัตสงขลา 1 1 0 0 นายพสุธร ตลึงจิตต์
15 DCY. Pattani 1 1 0 0 นางพรพิลาศ บุญกำเหนิด
16 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 8 6 1 1 บีลา นาแว
17 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 2 0 0 2 นางสาวนาอีมี สะแลมัน
18 โรงเรียนบ้านตันหยง 5 4 1 0 นางสาวรุสนาณีย์ มาหน๊ะ
19 PNU SILAT 1 1 0 0 นายอาหาหมัด อารุณ
20 ชมรมปันจักสีลัต มนร 2 2 0 0 อาจารย์ วรรณา ขุนนา
21 ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 2 0 2 0 นายไพซ็อลล์ บาและ
22 ปันจักสีลัตตำบลบาเระเหนือ 1 0 1 0 นางสาวซารีา เจ๊ะเงาะ
23 นครศรีธรรมราช 1 1 0 0 นายปพน จันทร์เต็ม
24 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 3 2 0 1 มูฮามัดตอยูดีน เจ๊ะแว
25 Bacho team 3 2 0 1 นายฮาริช หลำบิลส๊ะ
26 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 7 2 3 2 นายยาหายา แมเลาะ
27 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา 5 3 2 0 ช่ารีสันต์ หะยีสาแม
28 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 2 1 1 0 shahrizan ismail
29 SCI-TECH SILAT 1 1 0 0 ผศ.ดร.กร ทักษพัฒนกุล
30 โรงเรียนรัศมีสถาปนา 1 1 0 0 นาย อายุ มาแต
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 4 2 1 1 นายอีรฟาน มะลี
32 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง B 1 0 0 1 นางสาวนาอีมี สะแลมัน
33 ชมรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 1 0 0 อภิชญา องสารา
34 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 1 1 0 0 นายคอเล็ดต์ บิสลีมีน/นายมะยาดี ดาบู
35 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง D 1 0 0 1 นางสาวนาอีมี สะแลมัน
36 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 1 1 0 0 นายอามีรุดดีน อาบูซาแล
37 โรงเรียนบ้านจูดแดง 2 2 0 0 นางสาวนูรฮายาตี อุมา
97 59 19 19