รายการ :ยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2566
สถานที่แข่งขัน :ณ อาคารโรงยิม 4000 ที่นั่ง จ.นครสวรรค์
จังหวัด :นครสวรรค์
แข่งวันที่ :02/07/2023 ~ 08/07/2023

ผู้จัด :สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ปิดระบบรับสมัคร :25 มิถุนายน 2566 เวลา 23.59 น.
เบอร์ติดต่อ :02-1709472
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


7-8 ปี A:16 M:13 F:3 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 9-10 ปี A:34 M:28 F:6 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
11-12 ปี A:47 M:26 F:21 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 13-14 ปี A:144 M:80 F:64 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
15-17 ปี A:215 M:125 F:90 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:456 B:0 C:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ชมมปันจักสีลัตโรงเรียนปะทิววิทยา 1 0 1 0 0 นายวิรนันต์ จันดี
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 22 13 9 0 0 นายซอบรี เจะนิ
3 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 16 6 10 0 0 นาย ฟาฎิล ดามะ
4 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 9 5 4 0 0 สันติชัย เชื่อมชิต
5 yala sports school 6 6 0 0 0 Muhammadziyad
6 อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 13 8 5 0 0 นายนิกร หีมโต๊ะเต๊ะ/นายฮาฟิต อาแด
7 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 8 6 2 0 0 นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
8 ชมรมกีฬาปันจักสีลัต KTG&PENCAKSILAT 16 11 5 0 0 โค้ช เกียรติคุณ อารีวิวัฒน์กุล / โค้ช ชูศักดิ์ สุขใส
9 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดนครสวรรค์ 22 15 7 0 0 อ.สมมารถ จาบกุล ,นายยศพัทธ์ มาสุภาพ
10 ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดชลบุรี 8 6 2 0 0 นายศิลวัส รัตติกาลสุขะ
11 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดตาก 6 4 2 0 0 นายเพชรสุพรรณ วิทยาฤทธิกุล
12 ชมรมปันจักสีลัตวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 10 10 0 0 0 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ
13 ชมรมปันจักสีลีตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 13 7 6 0 0 นางสาวประไพพร ปินคำ / นายภานุพงศ์ แจขจัด/นางสาวเกวลิน บุญมี
14 ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 10 6 4 0 0 นายกิตติศักดิ์ อาแว
15 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 2 0 0 0 นายอนุชัย ขันตื
16 เมืองน้ำดำ 2 2 0 0 0 นางพิชยาพร ศรีวังสุ
17 ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 18 10 8 0 0 ดิวย์ น้ำฝน
18 ชมรมโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 8 8 0 0 0 นายภาวิน พงศ์ภิรมย์พันธุ์ / นายอรุณ โต๊ะเส็น
19 คำม่วง 6 4 2 0 0 นายประกาศิต ฉายจรัส
20 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 24 13 11 0 0 นายธนาธิป บุญมา
21 ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 11 8 3 0 0 นายชัยวัฒน์ อุ่นพรม นายอัษฎาวุธ กองยา
22 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1 1 0 0 0 นายอัษฎาวุธ กองยา
23 ปันจักสีลัตโรงเรียนโตนดพิทยาคม 15 2 13 0 0 นายสราวุธ คำพูน
24 ธารทองพิทยาคม 1 1 0 0 0 นายปียกรณ์ ทวดอาจทินสีห์
25 ชมรมปันจักสีลัตศรีรัตนวิทยา 8 4 4 0 0 นายวิทยา นิยมพันธ์
26 ปันจักสีลัตซาเลเซียน 3 1 2 0 0 นางสาวภิชุนัน จันทร
27 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 23 13 10 0 0 นายสุทธิศักดิ์ ส่าโท
28 ชมรมบ้านไร่พิทยาคม 12 9 3 0 0 นายประสิทธิ์ ล้นเหลือ
29 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 9 5 4 0 0 นายเชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า
30 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 8 4 4 0 0 นายประจวบ พงษ์ปิยะมิตร
31 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 11 8 3 0 0 นายพจน์ จันทะพันธ์
32 ,มหาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 5 5 0 0 0 ว่าที่ร้อยตรี จตุพล ราชพลแสน
33 ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 2 1 1 0 0 นายพงษ์ศักดิ์ วิสารทะสิงห์
34 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านชาด 8 5 3 0 0 นายเข็มชาติ เหลื่อมสิงขร/นายรองฤทธิ์ ไชยพิณ/นางวันทนีย์ เหลื่อมสิงขร
35 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ตรัง 1 0 1 0 0 นางสาวศิวาลัย บุญทะลี
36 ปันจักสีลัตกาฬสินธุ์ 40 25 15 0 0 นายชัชพงษ์ ศรีวังสุ
37 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนละเเมวิทยา 10 5 5 0 0 นายศราวุธ ดำพลงาม
38 ร.ร.โยธินบำรุง 11 3 8 0 0 อาทิตย์ เคเอส
39 ปันจักสีลัตนาคูพัฒนา 6 4 2 0 0 นายวชิรวิทย์ รัตนสีหภูมิ
40 ปันจักสีลัตจอมคีรี 16 10 6 0 0 ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ เงินพันธุ์
41 ชมรมปันจักสีลัตสงขลา 5 5 0 0 0 นายพสุธร ตลึงจิตต์
42 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 5 2 3 0 0 อิสลามี วานิ
43 ชมรมปันจักสีลัต OYP OLYMPIC สมุทรสงคราม 2 0 2 0 0 นารา โชติกพนิช
44 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 19 9 10 0 0 นายพรรษวุฒิ วรรณวงษ์
45 ปันจักสีลัตจังหวัดปทุมธานี 4 0 4 0 0 นางสาวจิราฉัตร นาคสวัสดิ์
รวม 456 272 184 0 0

ลำดับ ทีม รวม เดี่ยวปันจักลีลา คู่ปันจักลีลา ทีมปันจักลีลา ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 5 3 1 1 นายซอบรี เจะนิ
2 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 7 3 2 2 นาย ฟาฎิล ดามะ
3 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 5 2 1 2 สันติชัย เชื่อมชิต
4 อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 1 1 0 0 นายนิกร หีมโต๊ะเต๊ะ/นายฮาฟิต อาแด
5 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 4 2 1 1 นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
6 ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดชลบุรี 4 3 0 1 นายศิลวัส รัตติกาลสุขะ
7 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดตาก 2 2 0 0 นายเพชรสุพรรณ วิทยาฤทธิกุล
8 ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 3 1 1 1 นายกิตติศักดิ์ อาแว
9 ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 13 9 3 1 ดิวย์ น้ำฝน
10 ชมรมโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 1 1 0 0 นายภาวิน พงศ์ภิรมย์พันธุ์ / นายอรุณ โต๊ะเส็น
11 ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 6 4 1 1 นายชัยวัฒน์ อุ่นพรม นายอัษฎาวุธ กองยา
12 ชมรมปันจักสีลัตศรีรัตนวิทยา 1 1 0 0 นายวิทยา นิยมพันธ์
13 ปันจักสีลัตซาเลเซียน 1 1 0 0 นางสาวภิชุนัน จันทร
14 ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านปะกาลือสง 2 1 0 1 นางสาวรุซยะห์ ลาเตะ
15 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ตรัง 2 2 0 0 นางสาวศิวาลัย บุญทะลี
16 ร.ร.โยธินบำรุง 4 3 1 0 อาทิตย์ เคเอส
17 ปันจักสีลัตจอมคีรี 1 1 0 0 ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ เงินพันธุ์
18 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 3 1 1 1 อิสลามี วานิ
19 ชมรมปันจักสีลัต OYP OLYMPIC สมุทรสงคราม 1 0 0 1 นารา โชติกพนิช
20 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 8 6 0 2 นายพรรษวุฒิ วรรณวงษ์
74 47 12 15