รายการ :ปันจักสีลัต ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
สถานที่แข่งขัน :มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
จังหวัด :อ่างทอง
แข่งวันที่ :05/04/2023 ~ 11/04/2023

ผู้จัด :สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ปิดระบบรับสมัคร :20 มีนาคม 2566
เบอร์ติดต่อ :๐๘ ๖๒๙๐ ๕๕๓๓, ๐๙ ๕๐๒๐ ๘๙๙๙ ,๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๓๑
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


OPEN A:236 M:143 F:93 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:236 B:0 C:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 13 6 7 0 0 นายทวี ดำศรี
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 15 9 6 0 0 นายสราวุธ คำพูน
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 6 2 4 0 0 นายณรงค์ ชลสินธุ์
4 จังหวัดพัทลุง 1 0 1 0 0 นายณัฐพล ตั่นมี
5 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 4 3 1 0 0 นายอดิศร ใจดี
6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 14 10 4 0 0 Mr.Bayu hananto kurniawan
7 ชมมปันจักสีลัตโรงเรียนปะทิววิทยา 3 2 1 0 0 นายวิรนันต์ จันดี
8 พลบดี 2 2 0 0 0 นายอดิศักดิ์ เจ๊ะนา
9 ศึกษาศาสตร์ มกช.ยะลา 6 3 3 0 0 นางสาววิรัญภัทร หนูแป้น
10 รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 2 2 0 0 0 นายไพรัตน์ สังข์ทอง
11 สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี 4 0 4 0 0 อามีรา สิงลักแขวก
12 ชมรมกีฬาปันจักสีลัต KTG&PENCAKSILAT 5 3 2 0 0 โค้ช เกียรติคุณ อารีวิวัฒน์กุล / โค้ช ชูศักดิ์ สุขใส
13 ชมรมปันจักสีลัตกองทัพเรือ 19 11 8 0 0 จ่าเอก พรศักดิ์ หมวดเย็บ
14 ชมรมปันจักสีลัตกรุงเก่า 3 2 1 0 0 นายเตชิต เลี้ยงพงศ์วัฒนากิตติกุล
15 ไทย- ญี่ปุ่น ดินแดง 2 2 0 0 0 ดิวย์ น้ำฝน
16 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย 6 4 2 0 0 ว่าที่ร้อยตรีจตุพล ราชพลแสน
17 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 5 4 1 0 0 อัจฉราพรรณ ช้างเขียว
18 ชุมชนศรีตรัง 5 3 2 0 0 MR. AGUSTAR FADILAH UMAR
19 จังหวัดตรัง 3 3 0 0 0 นายศิริศักดิ์ บัวสว่าง
20 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งขาติ วิทยาเขตตรัง 16 7 9 0 0 นายศิริศักดิ์ บัวสว่าง
21 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 7 6 1 0 0 นางสาวทัดพิชา สีหาบุญมาก
22 ปันจักสีลัตจังหวัดมหาสารคาม 7 5 2 0 0 นางสาวกนกวรรณ เมพิจิตร
23 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดนครสวรรค์ 4 3 1 0 0 อ.สมมารถ จาบกุล ,นายยศพัทธ์ มาสุภาพ
24 ปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 5 2 3 0 0 นางจงกล แจ่มจันทร์
25 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 3 3 0 0 นายสุทธิศักดิ์ ส่าโท
26 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา กรมราชทัณฑ์ 5 5 0 0 0 พีระยุทธ์ คงแก้ว
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 6 4 2 0 0 นายอิรฟาน มะลี
28 กองทัพบก 20 12 8 0 0 ส.ท.หญิง เรวดี ดำศรี
29 อิงคยุทธบริหาร 4 3 1 0 0 อส.ทพ.หญิง ปราณี แข็งมาก
30 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสุรินทร์ 1 1 0 0 0 วุฒิชัย คำนนท์
31 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 1 1 0 0 0 มาวิน น้ำฝน
32 คณะศิลปศาสตร์ มกช.ยะลา 1 1 0 0 0 สมภพ มีบุญ
33 เพชรหนองกี่ 6 2 4 0 0 นายกุหลาบ แสนจันทร์
34 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสาคร 2 1 1 0 0 นายศีลัชญา มั่นนุช
35 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 9 5 4 0 0 นางสาวดาวพระศุกร์ ภูมิลา
36 ปทุมธานี 1 1 0 0 0 นางสาวธนกฤตา สุขสมวาจา
37 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 17 10 7 0 0 วิรัญภัทร หนูแป้น
รวม 236 143 93 0 0

ลำดับ ทีม รวม เดี่ยวปันจักลีลา คู่ปันจักลีลา ทีมปันจักลีลา ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 จังหวัดพัทลุง 2 1 1 0 นายณัฐพล ตั่นมี
2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 3 2 0 1 Mr.Bayu hananto kurniawan
3 รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 3 1 1 1 นายไพรัตน์ สังข์ทอง
4 สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี 2 1 0 1 อามีรา สิงลักแขวก
5 ชมรมปันจักสีลัตกองทัพเรือ 2 1 1 0 จ่าเอก พรศักดิ์ หมวดเย็บ
6 ชุมชนศรีตรัง 1 0 1 0 MR. AGUSTAR FADILAH UMAR
7 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งขาติ วิทยาเขตตรัง 2 1 1 0 นายศิริศักดิ์ บัวสว่าง
8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 1 0 0 นายเขษมศักดิ์ แสงไพโรจน์
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 4 1 1 2 นายอิรฟาน มะลี
10 กองทัพบก 6 2 2 2 ส.ท.หญิง เรวดี ดำศรี
11 YRU YALA 1 1 0 0 นางสาวสุพรรณณิกา แสนโพธิ์
12 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสุรินทร์ 1 1 0 0 วุฒิชัย คำนนท์
13 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 6 2 2 2 นางสาวดาวพระศุกร์ ภูมิลา
14 ปทุมธานี 1 0 1 0 นางสาวธนกฤตา สุขสมวาจา
15 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 6 2 2 2 วิรัญภัทร หนูแป้น
41 17 13 11