ราคาการจัดแข่งขันเทควันโด

ราคาประเมิน
1 ไม่เกิน 4 สนาม/วัน 7000.- (มัดจำค่าเปิดระบบ 2000.)
2 5-7 สนาม/วัน 9000.- (มัดจำค่าเปิดระบบ 2000.)
3 8-10 สนาม/วัน 12000.- (มัดจำค่าเปิดระบบ 2000.)
4 11-15 สนาม/วัน 15000.- (มัดจำค่าเปิดระบบ 2000.)
กรณี เลื่อน หรือ ยกเลิกงานไม่คืนมัดจำ
ชุดอุปกรณ์ตัดสิน/วัน/สนาม
1 อุปกรณ์ตัดสินต่อสู้/พุมเซ่ 2500./วัน/สนาม TV32"- 40"
2 อุปกรณ์ตัดสินยี่ห้อ KPNP (score อย่างเดียว) 4000./วัน/สนาม
3 อุปกรณ์เกราะไฟฟ้า KPNP+HEAD+SCORE 15000./วัน/สนาม
4 VDO REPLAY เริ่มต้น 3000./วัน/สนาม
5 เช่าซ้อมอุปกรณ์เกราะไฟฟ้า KPNP+HEAD (ไม่มีตัวกด) ชั่วโมงละ 2000.ไม่รวมค่าเดินทาง
6 Projector RealTime / Online ดูบนเว็ปไซด์ 2500. / 3000.-/วัน
7 ระบบดูคะแนนเหรียญรางวัล 1500./วัน
8 ระบบบันทึกผลชั่งน้ำหนัก 1500.
เช่าสนามแข่งขัน
1 พื้นสนามขนาด 8x8 1500.วัน/สนาม
2 ยก ปู เก็บ 700.
3 ค่าเดินทาง /คัน ระยะทาง x 3.5 - 4 (ต่างจังหวัด) /กรุงเทพฯ เริ่มต้น 500./(ไม่รวมทางด่วน)
หากต้องการ ยก ปูสนามเอง และเก็บเอง คิดสนามละ 1000.
เจ้าหน้าที่
1 เจ้าหน้าที่ทำสายแข่งขัน 1000.
2 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบส่วนต่างๆ 700./คน/วัน
banner โฆษณา
1 ป้ายใหญ่ 3500.(รวมออกแบบ) แก้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
2 ป้ายทั่วไป 1500.(รวมออกแบบ) แก้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
งานใบประกาศนียบัตร ,ถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล คิดตามจำนวน
กรณีต้องพักค้างคืน ฝ่ายผู้จ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าที่พัก