ราคาการจัดแข่งขันเทควันโด

ราคาประเมิน
1 ไม่เกิน 4 สนาม/วัน 8000.- (มัดจำค่าเปิดระบบ 2000.)
2 5-7 สนาม/วัน 10,000.- (มัดจำค่าเปิดระบบ 2000.)
3 8-10 สนาม/วัน 13,000.- (มัดจำค่าเปิดระบบ 2000.)
4 11-14 สนาม/วัน 15000.- (มัดจำค่าเปิดระบบ 2000.)
กรณี เลื่อน หรือ ยกเลิกงานไม่คืนมัดจำ
ชุดอุปกรณ์ตัดสิน/วัน/สนาม
1 อุปกรณ์ตัดสินต่อสู้ เกราะธรรมดา ตัวกด XBOX 3,000./วัน/สนาม - ตัวกด KPNP 5,000./วัน/สนาม TV 40"
2 อุปกรณ์ตัดสินพุมเซ 3,000./วัน/สนาม TV 40"
3 อุปกรณ์เกราะไฟฟ้า KPNP+HEAD+SCORE 18,000-20,000./วัน/สนาม
4 VDO REPLAY เริ่มต้น 5000./วัน/สนาม
5 เช่าซ้อมอุปกรณ์เกราะไฟฟ้า KPNP+HEAD (ไม่มีตัวกด) ชั่วโมงละ 2000.ไม่รวมค่าเดินทาง
6 Projector RealTime / Online ดูบนเว็ปไซด์ 2500. / 2,500.-/วัน
7 ระบบดูคะแนนเหรียญรางวัล 1500./วัน
8 ระบบบันทึกผลชั่งน้ำหนัก 1500.
เช่าสนามแข่งขัน
1 พื้นสนามขนาด 8x8 2000.วัน/สนาม
2 ยก ปู เก็บ 700.
3 ค่าเดินทาง /คัน ระยะทาง x 5 (ต่างจังหวัด) /กรุงเทพฯ เริ่มต้น 500./(ไม่รวมทางด่วน) อาจเปลี่ยนแปลงได้
หากต้องการ ยก ปูสนามเอง และเก็บเอง คิดสนามละ 1000.
เจ้าหน้าที่
1 เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ตัดสิน ( score ) และฝ่ายอื่นๆ ผู้จัดเป็นผู้จัดเตรียม -
2 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบส่วนต่างๆ ( organize ) 1,000./คน/วัน
banner โฆษณา
1 ป้ายสื่อโฆษณาบนเว็ปไซด์+แบบ 1,500. แก้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง มีแบบมาเองคิด 1,000.
ถ้วย / เหรียญ / ใบประกาศ / ซองสายคล้อง ติดต่อฝ่ายจัด เนื่องด้วยเป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา
กรณีต่างจังหวัด ฝ่ายผู้จ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าที่พัก / กรณีเลื่อนงานไม่คืนค่ามัดจำ / ยกเลิกงานจ่ายครึ่งนึง