The Sun Thailand 2020

สถานที่แข่งขัน ตลาดรวมทรัพย์ ( ติวานนท์ )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 06/12/2020 ~ 06/12/2020

ชื่อผู้จัด : อนันตชัย โตชูวงศ์ ปิดระบบรับสมัคร 5 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 082 2131776 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Martial Arts Taekwondo


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธนภัทร ธนสารวิมล 16-11-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-33 Kg. 0
2 ด.ญ. สุธาธินี อินทร์ทองน้อย 16-08-2549 13-14 ปี Class A / Open หญิง 39-43 Kg. 0
3 ด.ญ. อาทิมา โมลี 29-06-2550 13-14 ปี Class A / Open หญิง 39-43 Kg. 0
4 ด.ญ. กันติชา สุรวัฒนวิเศษ 16-09-2550 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 51-55 Kg. 0
5 ด.ช. สรรเพชญ แสงภักดี 30-05-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 0
6 ด.ช. ยศสพล อมรศรีสุข 09-08-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 25-28 Kg. 0
7 ด.ญ. จิรัชญา แสงสวย 06-08-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 31-34 Kg. 0
8 ด.ช. เดชาวัต ไชยสินโณ 11-07-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 23-25 Kg. 0
9 ด.ช. ภาคิณ สุรวัฒนวิเศษ 01-09-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 0
10 ด.ช. วีรวัฒน์ ชูชวลิต 03-08-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 37-41 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง