12 th Kasetsart Taekwondo Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารเสรีไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 28/11/2020 ~ 29/11/2020

ชื่อผู้จัด : ชมรมกีฬาเทควันโดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิดระบบรับสมัคร 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.
เบอร์ติดต่อ : 096-3696893 ( คุณนัท ) นางสาวณัฐธิดา ขาวปลอด ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Angthong Sport School


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ณัฐชา สิงห์วงศ์ 09-03-2551 11-12 ปี Class A / Open หญิง 44-48 Kg. 600
2 ด.ช. ศุภวิชญ์ นามโคตร 30-09-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 35-39 Kg. 600
3 ด.ช. ศักย์ศรณ์ จันทร์พิทักษ์ 19-03-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 43-47 Kg. 600
4 ด.ญ. จิตต์โสภิณ ณะวงค์ 23-03-2550 13-14 ปี Class A / Open หญิง 47-51 Kg. 600
5 ด.ญ. ณิชากร สุวรรณกาศ 08-06-2549 13-14 ปี Class A / Open หญิง 51-55 Kg. 600
6 นาย ภูวนาท ประชา 11-11-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย -45 Kg. 600
7 นาย อักษรชัย มหาหิง 24-08-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย -45 Kg. 600
8 นาย อนันดา บุนนาค 02-07-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 48-51 Kg. 600
9 นาย ณัฐชนน ศรีทะ 12-01-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 59-63 Kg. 600
10 นาย บรรณสิทธิ์ จำนงค์กุล 12-08-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 59-63 Kg. 600
11 นาย ศิวกร เกาะกลาง 22-01-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 78+ Kg. 600
12 น.ส. ปิ่นแก้ว แซ่โค้ว 02-12-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง 46-49 Kg. 600
13 น.ส. วริษา เมฆขจร 08-03-2546 15-17 ปี Class A / Open หญิง 46-49 Kg. 600
14 น.ส. วิภาพรรณ์ รินทะวงศ์ 13-05-2547 15-17 ปี Class A / Open หญิง 49-52 Kg. 600
15 น.ส. รัชณีรมณ์ ขันทะชา 18-10-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง 52-55 Kg. 600
16 น.ส. ปภาวินี แสนปราบ 29-12-2547 15-17 ปี Class A / Open หญิง 52-55 Kg. 600
17 น.ส. ปิยสุดา ไทยถนอม 05-06-2546 15-17 ปี Class A / Open หญิง 52-55 Kg. 600
18 น.ส. สุภัสสร อ่ำเจริญ 06-11-2546 15-17 ปี Class A / Open หญิง 59-63 Kg. 600
19 น.ส. ชุติภา วงศาเนา 25-09-2546 15-17 ปี Class A / Open หญิง 63-68 Kg. 600
20 นาย พงศ์ธร มะโนรัตน์ 12-08-2545 OPEN Class A / Open ชาย 63-68 Kg. 600
รวม 12,000
ยอดรวม 12,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 25/11/2020 223.24.161.244 ด.ช. เดชสิทธิ์ วรโคตร รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
2 25/11/2020 223.24.161.244 ด.ช. ธนกฤต จันทร์สุข รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
3 23/11/2020 223.24.62.245 น.ส. จิดาภา อ่อนวิเวก รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง