การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. วรรณภพ ตาละลักษณ์ 17-10-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 50+ Kg. 500
2 ด.ช. ชวกร โสพรรณ์ 22-02-2559 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 15-18 Kg. 500
3 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เกตุแก้ว 15-05-2560 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -15 Kg. 500
4 ด.ช. ปองคุณ แสงสว่างงาม 04-03-2558 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
5 ด.ช. พุฒิพงษ์ พูลแก้ว 17-04-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
6 ด.ช. กนกพล โสไกร 03-02-2557 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
7 ด.ช. กฤษณะ ชูจันทร์ 05-10-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27-30 Kg. 500
8 ด.ญ. จิราภา ห่วงทอง 20-03-2557 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -18 Kg. 500
9 ด.ญ. อณัญญา คงขำ 02-08-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
รวม 4,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. กุลชานนท์ อุ่นเจริญ 16-03-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 39-42 Kg. 600
2 ด.ช. สิษฐิภาคย์ ประพันธ์พักตร์ 05-06-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 46-50 Kg. 600
3 ด.ช. นันทสิทธิ์ พลเสน 03-05-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 50+ Kg. 600
4 ด.ญ. สุพัฒตรา พันธ์น้อย 15-01-2552 11-12 ปี Class A / Open หญิง 30-33 Kg. 600
5 ด.ช. กันต์กฤษฎิ ไชฉลาด 08-11-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 42-46 Kg. 500
6 ด.ช. ณัชนวินท์ ไชฉลาด 05-01-2552 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 42-46 Kg. 500
7 ด.ญ. พรทิวา บ่อแก้ว 15-07-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 39-42 Kg. 500
8 ด.ญ. เกศิณี สรมานะ 09-05-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 42-46 Kg. 500
9 ด.ช. ปริยวิศว์ เชยเล็ก 16-11-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 50+ Kg. 500
10 ด.ช. วรวุฒิ ชัยโศภิน 13-07-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 35-39 Kg. 600
11 ด.ช. รชต กระจ่างยุธ 28-08-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 47-51 Kg. 600
12 ด.ช. เบญจทิวัตถ์ รีพลี 18-02-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 600
13 ด.ช. ชญานิน กุลกุศล 16-12-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 59-63 Kg. 600
14 ด.ญ. ศิรดา ศรีไชยโยรักษณ์ 03-04-2551 13-14 ปี Class A / Open หญิง 33-35 Kg. 600
15 ด.ญ. กฤษณา ม่วงไหมทอง 14-06-2549 13-14 ปี Class A / Open หญิง 39-43 Kg. 600
16 ด.ญ. กนิฐา ม่วงไหมทอง 16-09-2549 13-14 ปี Class A / Open หญิง 43-47 Kg. 600
17 ด.ญ. เพียงฟ้า ดีฉ่ำ 17-04-2549 13-14 ปี Class A / Open หญิง 51-55 Kg. 600
18 ด.ช. นักรบ ศรีทองดี 15-08-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 47-51 Kg. 500
19 ด.ช. ภูริพัฒน์ จันทร์พงษ์ 26-11-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 51-55 Kg. 500
20 ด.ช. สัณหณัฐ นิชเปี่ยม 14-07-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 63+ Kg. 500
21 ด.ญ. พลอยนภัส เพช็รเจริญ 15-03-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 47-51 Kg. 500
22 ด.ช. กานต์ชนก อยู่ยืน 20-07-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 51-55 Kg. 500
23 ด.ญ. ธัญชนก ศรีอำไพ 17-04-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 39-43 Kg. 500
24 นาย ชยุตพงษ์ ทมื่นศรี 04-06-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย -45 Kg. 600
25 นาย ธนเวช แย้มนิล 18-07-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 45-48 Kg. 600
26 นาย วีระภัทร สุตตาภรณ์ 17-03-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 48-51 Kg. 600
27 นาย สิริมงคล ดวงดี 20-06-2549 15-17 ปี Class A / Open ชาย 59-63 Kg. 600
28 นาย พีรณัฐ สุภีกิจ 17-02-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 59-63 Kg. 600
29 น.ส. พรพิมล แรงเพ็ชร์ 21-10-2546 15-17 ปี Class A / Open หญิง 46-49 Kg. 600
30 น.ส. ณัฐกานต์ กระจ่างยุธ 20-06-2547 15-17 ปี Class A / Open หญิง 52-55 Kg. 600
31 น.ส. กุลณัฐดา อุ่นเจริญ 01-05-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง 52-55 Kg. 600
32 น.ส. ภรภัทร โมอุ่ม 05-05-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง 55-59 Kg. 600
33 น.ส. สุภาวดี เทียมจันทร์ 06-02-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง 59-63 Kg. 600
34 น.ส. สายสวรรค์ พลเสน 04-05-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง 68+ Kg. 600
35 นาย ธนิสร พงษ์จันทร์ 26-10-2547 15-17 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 59-63 Kg. 500
36 น.ส. พิมพ์พรรณ แรงเพ็ชร์ 04-01-2548 15-17 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 59-63 Kg. 500
37 ด.ช. วชิรวิชญ์ ทอกี่ 05-05-2558 5-6 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 18-21 Kg. 500
38 ด.ช. พิชรากร พิชยวรกูล 03-08-2555 7-8 ปี Class A / Open ชาย 21-24 Kg. 500
39 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัญ โสพรรณ์ 31-10-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
40 ด.ช. พชฎ ยุวภูมิ 13-01-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
41 ด.ช. จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี 17-04-2554 9-10 ปี Class A / Open ชาย 41+ Kg. 500
42 ด.ช. ปัญจภัสส์ ศรีเหรา 16-05-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 25-28 Kg. 500
43 ด.ช. กันตภูมิ หวังดี 17-03-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 28-31 Kg. 500
44 ด.ช. พชรพล รีพลี 15-08-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 500
รวม 24,300

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ตฤณ โสภณสกุลวงศ์ พุมเซ่เดี่ยว freestyle 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดสาย ชาย 500
2 ด.ญ.ศรัณรัตน์ ไชยวงค์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี ขาว หญิง 500
3 ด.ญ.ปรียาดา เบ้าพรุมมา พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ขาว หญิง 500
4 ด.ญ.พรรวินท์ แก้วมณี พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ขาว หญิง 500
5 ด.ช.พิชญ์ วังอมรมิตร พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เขียว ชาย 500
6 ด.ญ.วรวลัญช์ แก้วมณี พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 500
7 ด.ช.สุวิจักพณ์ ศรีอำไพ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ขาว ชาย 500
8 ด.ญ.ลลิตลดา ลิ้มสุวรรณศิลป์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ขาว หญิง 500
9 นาย ณัทรัฏฐ์ สารถี พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี ดำ ชาย 500
รวม 4,500
ยอดรวม 33,300

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/10/2020 49.48.223.79 ด.ช. ณัชนวินท์ ไชฉลาด รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 28/10/2020 49.237.22.138 ด.ญ. เพียงฟ้า ดีฉ่ำ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
3 28/10/2020 49.237.22.138 ด.ญ. เพียงฟ้า ดีฉ่ำ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
4 29/10/2020 116.58.235.77 ด.ช. นักรบ ศรีทองดี รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
5 29/10/2020 49.48.223.79 น.ส. กุลณัฐดา อุ่นเจริญ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
6 29/10/2020 49.48.223.79 น.ส. ภรภัทร โมอุ่ม รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
7 29/10/2020 49.48.223.79 ด.ช. ปัญจภัสส์ ศรีเหรา รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
8 29/10/2020 49.48.223.79 ด.ช. จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง