ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดระยอง ประจำปี 2563

สถานที่แข่งขัน ศูนย์การค้าแพชชั่น ช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น
จังหวัด ระยอง
แข่งขันวันที่ 23/02/2020 ~ 23/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.มัต ปิดระบบรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 091-9659987 ประกาศ :

ทีม Bc.Taekwondo Rayong


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ด.ญ.จิราพัชร ศิริสวัสดิ์ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี น้ำตาล หญิง 0
2 ด.ช.ปุญญพัฒน์ งามมาก โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง ชาย 0
3 ด.ช.เวศวีรภัทร อยู่คง โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ขาว ชาย 0
4 ด.ญ กันตนา แก้ววันนา โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง หญิง 0
5 ด.ช.จิตติ สอนเวียง โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เขียว ชาย 0
6 .ด.ช.ภคิน ม่วงแกมไหม โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เขียว ชาย 0
7 ด.ญ.ภัทรนันท์ กาละวัน โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เขียว หญิง 0
8 ด.ญ.พัชรียา สุยะหลาน โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 0
9 ด.ช.ปัณณวิชญ์ จันทรนิมิ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เขียว ชาย 0
10 ด.ช.เสฎฐวุฒิ มลิวรรณ์ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ฟ้า ชาย 0
11 ด.ช.พชรภูมิ คงเจริญ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี น้ำตาล ชาย 0
12 ด.ช.พชรภณ คงเจริญ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี น้ำตาล ชาย 0
13 ด.ช.อัษฎายุธ มากสวาท พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี น้ำตาล ชาย 0
14 ด.ญ.ชนิกานต์ มากสวาท พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว หญิง 0
15 ด.ช.วินรพัชร์ พัฒนสิริกานต์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า ชาย 0
16 ด.ชณัฐวรรธน์​ เสตะพงษ์สัตย์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว ชาย 0
17 ด.ญ.ณัฐธยาน์ เสตะพงษ์สัตย์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี ขาว หญิง 0
18 ด.ช.บวรยศ กวินเธียรธนา พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า ชาย 0
19 ดช.ธีธัช ธนาภรณ์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง ชาย 0
20 ด.ญ.สุวิชาดา ยอดมณี พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ฟ้า หญิง 0
21 ด.ญ นลินทิพย์ อารีพงษ์ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี น้ำตาล หญิง 0
22 ด.ช.ภัทรวรินทร์ ศิริเคน พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี น้ำตาล ชาย 0
23 ด.ช.ศุภพิสิฐ รักขาว พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ฟ้า ชาย 0
24 ด.ญ.ปัญญ์ณิชา เอี่ยมฉ่า พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว หญิง 0
25 ด.ญ.มนัสนันท์ ปราณีตพลกรัง พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 0
26 ด.​ญ.ปัณพร​ เรือง​เลิศ​ตระกูล​ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เขียว หญิง 0
27 ด.ญ.สุรัสวดี บรรเทาทุกข์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เหลือง หญิง 0
28 ด.ช.ศิรวิทย์ บุญฟ้าประทาน พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี ขาว ชาย 0
29 .ด.ช แสงตะวัน ใจมั่น พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ขาว ชาย 0
30 ด.ช.ภูริเดช หาพิมพ์ พุมเซ่เดี่ยว 15 ปีขึ้นไป น้ำตาล ชาย 0
31 .ด.ช. สิทธิพร อภินันทน์ถิระ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เขียว ชาย 0
32 ด.ช.ณัฐพัฒน์ อ้นทอง พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เขียว ชาย 0
33 ด.ช.ณัฐภูมิ หลวงเรื่อง พุมเซ่เดี่ยว 15 ปีขึ้นไป เหลือง ชาย 0
34 ด.ช.ศุภวิชญ์ ชูผล โรงเรียนชากหมาก พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี แดง ชาย 0
35 ด.ช.พิทยุตม์​ วารีชล พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า ชาย 0
36 ด.ญ. ปริยาภัทร ทับโต พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี น้ำตาล หญิง 0
37 ด.ญ.ณัฐวรา หมื่นจิตร โรงเรียน สัจจศึกษา พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง หญิง 0
38 ด.ช.ภูมิใจ อภิญญาปัญจะ โรงเรียนอนุบาลรักษา พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง ชาย 0
39 ด.ญ.ปทิตตา พูลบำเพ็ญ โรงเรียนสองภาษาระยอง (R.E.P.S) พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ฟ้า หญิง 0
40 Shailja Amish Sheth พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี แดง หญิง 0
41 ด.ญ.ธนิกา ยั่งยืน พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เหลือง หญิง 0
42 ด.ญ.พชรภัทร บุญหนา พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง หญิง 0
43 ด.ญ.เรเชล สโนวดอน พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง หญิง 0
44 ด.ญ. อวิกา พรมรงค์ โรงเรียนกวงฮั้ว พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ขาว หญิง 0
45 ด.ญ.ประภากมล บุญประสิทธิ์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว หญิง 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง