THE KHIGHTS CUP 2020

สถานที่แข่งขัน ณ สโมสรนายทหารชั้นประทวน ( ท่าดินแดง ) กองทัพอากาศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 20/09/2020 ~ 20/09/2020

ชื่อผู้จัด : อ.กิตติโชติ อมรากุล ( ครูกอล์ฟ ) ปิดระบบรับสมัคร 18 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0896609993 ,0991907091 นุ่มนิ่ม ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Arena preaksa tkd

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ณิชาภรณ์ เสามั่น 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
รวม 500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. วชิรวิทย์ จันทร์เทพ 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 500
2 ด.ญ. กัญญาณัฐ พรรณมาตย์ 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open หญิง 36-39 Kg. 500
3 ด.ญ. ชุตินันท์ จันทร์ทอง 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 46-50 Kg. 500
4 ด.ช. นาคร บุญมี 01-01-2563 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 59-63 Kg. 500
5 น.ส. พิมพ์ลภัส อรัญมิตร 01-01-2563 15-17 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 44-46 Kg. 500
6 ด.ญ. จิดาภา โสพัต 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 21-24 Kg. 500
7 ด.ญ. ธนัญญา มีเวชสม 01-01-2563 9-10 ปี Class A / Open หญิง 31-34 Kg. 500
8 ด.ช. ฐิติพันธ์ พรรณมาตย์ 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 500
9 ด.ญ. ปิยมันตา เกิดมณี 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 25-28 Kg. 500
10 ด.ญ. ปริชญา ห้องทองแดง 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 34-37 Kg. 500
รวม 5,000
ยอดรวม 5,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง