THE KHIGHTS CUP 2020

สถานที่แข่งขัน ณ สโมสรนายทหารชั้นประทวน ( ท่าดินแดง ) กองทัพอากาศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 20/09/2020 ~ 20/09/2020

ชื่อผู้จัด : อ.กิตติโชติ อมรากุล ( ครูกอล์ฟ ) ปิดระบบรับสมัคร 18 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0896609993 ,0991907091 นุ่มนิ่ม ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม พัชระยิม

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธนกฤต พงษ์กายี 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
2 ด.ญ. กชสร ทองชื่นจิต 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34+ Kg. 500
3 ด.ช. ณฐกฤต อูปแก้ว 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34-37 Kg. 500
4 ด.ช. เอกธนา ทองย้อย 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
รวม 2,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ภูดิศ ปริวิทธางกูร 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 500
2 ด.ญ. พัชรีรัชต์ น้อยญาติ 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open หญิง -30 Kg. 500
3 ด.ช. ฐิติพันธ์ สังข์ทอง 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 30-33 Kg. 500
4 ด.ช. ทีปกร คนเพียร 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 46-50 Kg. 500
5 ด.ช. พงศพัศ จันทร 01-01-2563 13-14 ปี Class A / Open ชาย 63+ Kg. 500
6 นาย ศุภเศรษฐ์ กาศักดิ์ 01-01-2563 15-17 ปี Class A / Open ชาย 48-51 Kg. 500
7 นาย สรวิชญ์ ทวีโคตร 01-01-2563 15-17 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 500
8 นาย ธนวัฒน์ เขื่องสถุ่ง 01-01-2563 15-17 ปี Class A / Open ชาย 55-59 Kg. 500
9 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ทองย้อย 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
10 ด.ช. ธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
11 ด.ญ. ธัญวรัตน์ น้อยญาติ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -16 Kg. 500
12 ด.ช. นิพิฐพนธ์ รื่นภิรมย์ 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
13 ด.ช. ชาญชนก ขจิตวงศ์ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
14 ด.ช. ธีรภัทร อรชร 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 25-28 Kg. 500
15 ด.ช. ติณณ์ แสงดอก 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 23-25 Kg. 500
16 ด.ช. สรรชนก พงษ์ทรัพย์ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
17 ด.ญ. ธัญจิรา มะโนภักดิ์ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 25-28 Kg. 500
18 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ ขจิตวงศ์ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 28-31 Kg. 500
19 ด.ญ. ธัญพิชชา มะโนภักดิ์ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 31-34 Kg. 500
รวม 9,500
ยอดรวม 11,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 18/09/2020 182.232.183.57 ด.ช. ภูดิศ ปริวิทธางกูร รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 15/09/2020 184.22.122.123 ด.ช. ทีปกร คนเพียร รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
3 17/09/2020 184.22.122.123 ด.ช. พีรวัส จำเนียรสิริ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
4 17/09/2020 184.22.122.123 ด.ช. ดรัณภพ คำวงศ์ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
5 18/09/2020 182.232.183.57 ด.ช. วรนิตย์ ทองขาว รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
6 19/09/2020 184.22.122.123 นาย ชินวัตร พรหมจรรย์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
7 17/09/2020 184.22.122.123 นาย เชิดชัย หมื่นหาวงศ์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
8 19/09/2020 184.22.122.123 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ ขจิตวงศ์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง