M.C.S. เทควันโดคัพ ครั้งที่ 5

สถานที่แข่งขัน ณ พอร์โต้ ชิโน่ สมุทรสาคร ลานกิจกรรมกลาง ชั้น 1
จังหวัด สมุทรสาคร
แข่งขันวันที่ 09/02/2020 ~ 09/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.นันท์นภัส ศิริโชติมนันต์ ปิดระบบรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081-9000285 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม G.T.C.Taekwondo

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. วงศธรณ์ มั่นการ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 17-07-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 23-25 Kg. 600
2 ด.ช. ทินพันธุ์ นุศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 01-01-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 600
3 ด.ช. ภวัฐ ปราณประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 01-01-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 600
4 ด.ญ. ปุญญิศา รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 01-01-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 23-25 Kg. 600
5 ด.ญ. อัญชลีพร เยี่ยมยงวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 01-01-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 25-28 Kg. 600
6 ด.ญ. ชลลดา สมน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 01-01-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 28-31 Kg. 600
รวม 3,600

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. อริยพล ณ สงขลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 01-01-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 600
2 ด.ช. กนกกร เนียมสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 01-01-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 31-34 Kg. 600
3 ด.ญ. ปุณสิตา รื่นสม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 23-12-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 23-25 Kg. 600
4 ด.ญ. ณัฐพร บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 11-08-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 37-41 Kg. 600
5 ด.ญ. ปุญญพัฒน์ ทองสุข 10-07-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 41+ Kg. 600
รวม 3,000
ยอดรวม 6,600

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 08/02/2020 125.25.125.200 ด.ญ. ปุญญพัฒน์ ทองสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง