The Mafia Begin Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 15/02/2020 ~ 15/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.เอก ปิดระบบรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TKD.CENTER


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ยศกร ชาติมนตรี 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 500
2 ด.ญ. อภิญญา สุขสุเสียง 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open หญิง 30-33 Kg. 500
3 ด.ช. รชต น้อยนิวรณ์ 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย -30 Kg. 500
4 ด.ญ. อาทิตยา สุขสุเสียง 01-01-2563 13-14 ปี Class A / Open หญิง 47-51 Kg. 500
5 ด.ช. วริทธิ์นันท์ รุ่งเรืองเวท 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 30-34 Kg. 500
6 ด.ช. ฐิติวัฒน์ ทองอรุณ 01-01-2563 9-10 ปี Class A / Open ชาย 23-25 Kg. 500
7 ด.ช. พรหมพิริยะ จันทพันธ์ 01-01-2563 9-10 ปี Class A / Open ชาย 28-31 Kg. 500
8 ด.ช. ทินภัทร ปิยะโสภาพรรณวดี 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 500
9 ด.ญ. สรณ์ศิริ ทองมีสี 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 37-41 Kg. 500
รวม 4,500
ยอดรวม 4,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 12/02/2020 1.46.11.37 ด.ญ. อริสรา เห็งขุนทด รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 13/02/2020 184.22.250.1 ด.ญ. ธนพร เทียมคง รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
3 12/02/2020 184.22.247.197 ด.ญ. ศศิกานต์ ทองจันทร์ รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
4 12/02/2020 1.46.11.37 ด.ญ. อารยา เห็งขุนทด รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง