Taekwondo Friendly Championship 2019

สถานที่แข่งขัน สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถ.กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 17/08/2019 ~ 17/08/2019

ชื่อผู้จัด : อ.เพชร ปิดระบบรับสมัคร 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081 – 6823149, 082 – 2995445 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TKD.CENTER

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. กันตินันท์ ปิยะวานิชย์ 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-20 Kg. 500
2 ด.ช. กฤติเดช ออสกุล 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 26+ Kg. 500
3 ด.ญ. อิงฟ้า อัคราวุฒิพันธ์ 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 20-23 Kg. 500
4 ด.ช. คณิศร อุส่าหพานิช 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 20-23 Kg. 500
5 ด.ญ. นภัสนันท์ ไกรนฤมล 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -20 Kg. 500
6 ด.ญ. นันท์นภัส ไกรนฤมล 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -20 Kg. 500
7 ด.ญ. ชุติมา มงคล 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 23-26 Kg. 500
8 ด.ช. ธนกฤต อุส่าหพานิช 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 31-35 Kg. 500
รวม 4,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ณัฐชนนท์ กลางณรงค์ 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open ชาย -25 Kg. 600
2 ด.ช. วิธวินท์ อรุณศรี 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open ชาย 25-29 Kg. 600
3 ด.ญ. ทอสิริ สิงห์ทอง 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open หญิง 25-29 Kg. 600
4 ด.ญ. จอมภัค คล้ายประยูร 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open หญิง 35-38 Kg. 600
5 ด.ญ. ธีรยาภัทร พรมเทศ 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open หญิง 38-41 Kg. 600
6 ด.ญ. ลภัทรดา แจ่มสุข 01-01-2562 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 29-32 Kg. 500
7 ด.ช. วุฒิพงษ์ คงเจริญ 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-20 Kg. 500
8 ด.ช. ธีรทัช ทิพย์มโนสิงห์ 01-01-2562 7-8 ปี Class A / Open ชาย 26-30 Kg. 500
9 ด.ช. นันทพัทธ์ เพ็งรุ่ง 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 20-23 Kg. 500
10 ด.ช. อภิชาติพงษ์ ศรีริวิ 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 23-26 Kg. 500
11 ด.ช. ไกรวิชญ์ หงส์ทอง 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 500
12 ด.ช. ศิรสิทธิ์ วันเพ็ญ 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 31-35 Kg. 500
13 ด.ช. มหาสมุทร ชำนาญกิจ 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 39+ Kg. 500
รวม 7,000
ยอดรวม 11,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 15/08/2019 182.52.45.9 ด.ญ. ลภัทรดา แจ่มสุข รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg.
2 15/08/2019 1.46.15.133 ด.ญ. ลภัทรดา แจ่มสุข รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
3 15/08/2019 182.52.45.9 นาย นนทวัฒน์ สุขนุ่ม รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73+ Kg.
4 13/08/2019 113.53.216.228 ด.ช. วุฒิพงษ์ คงเจริญ รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
5 13/08/2019 113.53.216.228 ด.ช. อภิชาติพงษ์ ศรีริวิ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
6 13/08/2019 113.53.216.228 ด.ช. นันทพัทธ์ เพ็งรุ่ง รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
7 15/08/2019 182.52.45.9 ด.ช. ณัฐชนนท์ กลางณรงค์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
8 15/08/2019 182.52.45.9 ด.ช. อภิชาติพงศ์ ศรีริวิ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
9 13/08/2019 113.53.216.228 ด.ช. อภิชาติพงษ์ ศรีริวิ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง