Royal Princess Cup ครั้งที่ 9

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( รังสิต ) ยิมเนเสี่ยม 5
จังหวัด ปทุมธานี
แข่งขันวันที่ 11/05/2019 ~ 11/05/2019

ชื่อผู้จัด : สถานทูตเกาหลี & บริษัท เวิลดิ์ เบสท์ เทควันโด ปิดระบบรับสมัคร 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0846607500 ( อ.นัฐ ผู้ประสานงาน ) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. พิชชาภรณ์ ทับทิมเขียว 10-07-2551 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
2 ด.ญ. บัวบุษรา สว่างดี 12-01-2558 รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
3 ด.ญ. อาภาพัชร์ แย้มรัศมี 01-04-2557 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. วรันธร พราวเนตร 17-09-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 นาย รัญชต์ ศรีประชา 11-01-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
3 นาย ณัฐวุฒิ ซาตะนัย 25-02-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
4 ด.ช. พลช สว่างดี 26-04-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
5 ด.ช. ธีรภพ เห็มนนท์ 30-08-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
6 ด.ญ. พชรมล แย้มรัศมี 15-04-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
7 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ 24-10-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
8 ด.ช. เมธี ลายุก 09-02-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
9 ด.ช. Adam Henry Herbik 24-12-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
10 ด.ช. วริศ รักษารัตน์ 26-11-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
11 ด.ญ. กัญญาพัชร รักษารัตน์ 02-03-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 อาภาพัชร์ แย้มรัศมี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
2 พชรมล แย้มรัศมี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
3 กัญญาพัชร รักษารัตน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
4 กุลภัสสรณ์ ไชยรวีวรรณ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
5 บัวบุษรา สว่างดี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
6 พลช สว่างดี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
7 ธีรภพ เห็มนนท์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
8 ฐิติรัตน์ ปานบุญ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
9 วรันธร พราวเนตร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
10 ด.ญ.ณัฐกฤตตา แก้วอุดม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม SANTA GYM
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง