The Mafia Begin Championship 2019

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 16/02/2019 ~ 16/02/2019

ชื่อผู้จัด : เอกชัย ฤทัยรุจนวงศ์ อ.เอกกี้ ปิดระบบรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. ณัฎฐมณฑ์ หมึกสม 01-01-2562 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ญ. ปรียาภรณ์ หนึ่งจันทร์ดุม 01-01-2562 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
3 ด.ญ. ณฐพร แก้วใหญ่ 01-01-2562 รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
4 ด.ช. สุวิชญา รัตนเชิดชูวงศ์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
5 ด.ช. สิรภัทร สุขกลีบ 01-01-2562 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
6 ด.ช. สุวพิชญ์ ภู่เจริญ 01-01-2562 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
7 ด.ช. ธนกร อ่อนจู 15-05-2555 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
8 ด.ช. ณท จันสอาด 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
9 ด.ญ. พิชชาภา งามขำ 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
10 ด.ญ. กมลชนก พุทธรักษา 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
11 ด.ช. นพรัตน์ จรรยา 24-04-2552 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
12 ด.ญ. นันทชา สายเชื้อ 01-01-2562 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ศราวุธ จอนสวัสดิ์ 14-09-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
2 ด.ช. พีรวิชญ์ ริยะนิจ 09-11-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
3 ด.ญ. วรพรรณ เครือกนก 01-01-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
4 ด.ญ. จิตติพัฒน์ วัฒโน 01-01-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
5 ด.ญ. นิชานันท์ ลาภดารา 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
6 ด.ช. นิธิชัย จรรยา 27-05-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
7 ด.ช. ปรเมษ แสงเขียว 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
8 ด.ช. ระพีพัฒน์ สุวรรณคำ 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
9 นาย จิตริน สุวรรณไตร 01-01-2562 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
10 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ พงศ์ธิติโสตถิ 10-07-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
11 ด.ช. ปุญญพัฒน์ บุณยพุทธิ 01-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
12 ด.ช. เธียรรัตน์ พูนสิริเศรษฐ์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
13 ด.ช. พชร แก้วใหญ่ 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ญ.สุธีมนต์ กรศักดิ์พวงสิน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง