Dontoom Taekwondo Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาล ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
จังหวัด นครปฐม
แข่งขันวันที่ 16/06/2018 ~ 16/06/2018

ชื่อผู้จัด : น.ส.นันท์ธีรา ประพฤทธิกุล ปิดระบบรับสมัคร 15 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 091-798-6336 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. อิสรินทร์ บุญยรัตนผลิน 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 ด.ญ. สุธิดา นาคเจริญศรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
3 ด.ญ. ศศิธร ชัยสมศรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
4 นาย ณัฐชัย เจระวิริยะชีพกุล 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
5 นาย ภูมินทร์ สวัสดิ์ไทร 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
6 นาย สิทธินนท์ บุญยรัตนผลิน 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
7 นาย กฤตณัฐ ศรีสมบัติ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
8 น.ส. ภารดี น้อยสำเนียง 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
9 น.ส. ปภาดา สิงห์บุระอุดม 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
10 ด.ช. ธนวรรธน์ นาคเจริญศรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 3 - 4 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
11 ด.ช. ชลัช ศรีสุชาติ 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
12 ด.ช. อภิชาต นาคเจริญศรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
13 ด.ช. ไกรวิชญ์ แก้วณรงค์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
14 ด.ญ. พัชรินทร์ ชัยสมศรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
15 ด.ญ. มิ่งขวัญ สอนสุวรรณ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
16 ด.ช. ศุภวิน บุญบาง 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม DEW GYM
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 03/06/2018 125.25.109.195 ด.ช. นิติธร สารักษ์ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 13/06/2018 125.25.96.94 ด.ญ. ธันยชนก พงษ์พิพัฒน์ รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
3 11/06/2018 58.10.107.185 ด.ญ. มิ่งขวัญ สอนสุวรรณ์ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
4 11/06/2018 58.10.107.185 ด.ช. ธนพันธ์ แสงสุข รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
5 14/06/2018 27.145.42.114 ด.ช. ศุภวิน บุญบาง รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
6 24/05/2018 182.232.42.87 ด.ญ. ณัฐยา บุญชัยโย รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง