TAECHEW CHAMPIONSHIP

สถานที่แข่งขัน ณ บ้านนายพลกฤษณ์ เพชรเกษม 69
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 12/05/2018 ~ 12/05/2018

ชื่อผู้จัด : หญิง ปิดระบบรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 095 2491623 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. พีรพัฒน์ จงมั่นวัฒนา 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
2 ด.ช. อินทัช ถาวรพันธ์ 19-04-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
3 ด.ช. ภูวนัย แก้วสีดา 01-01-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 37-40 Kg.
4 ด.ช. เพชรรัตน์ จงมั่นวัฒนา 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
5 ด.ช. พิทักษ์ชน ศรีสงคราม 23-01-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
6 ด.ญ. ภัทรวดี ผาสุข 18-04-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -28 Kg.
7 ด.ญ. ธัญพิชชา แก้วเสน 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
8 ด.ญ. ฐิติกานต์ แก้วเจริญ 18-05-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
9 ด.ญ. วิลาวัณย์ คำวีระ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 37-40 Kg.
10 ด.ญ. ชวิศา วิงเวียน 09-08-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -28 Kg.
11 ด.ญ. ธัญวรัตน์ กิจบุญศรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -28 Kg.
12 ด.ญ. ชลธิชา กะมุทา 11-04-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 37-40 Kg.
13 ด.ญ. สุพัตรา สุวิชา 14-12-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 40-43 Kg.
14 ด.ญ. ธนัชชา ลิ้นทอง 03-07-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
15 ด.ญ. สวัสดิ์ปัญญา สินพยุง 05-10-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
16 ด.ช. นันทภพ ผลเอนกชัย 06-06-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
17 ด.ช. โสภณวิชญ์ ทองกลึง 02-08-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
18 ด.ช. ศิวกร พัฒนบวรวงศ์ 02-08-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
19 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ปานรุ่ง 30-08-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 37-40 Kg.
20 ด.ช. วรินทร ตุ้ยอ้าย 21-04-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 40-43 Kg.
21 ด.ญ. พานิภัค ดังแก้วแดง 19-10-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
22 ด.ญ. ศิริจันญา เกลี้ยงหนามเตย 20-01-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
23 ด.ช. ธีรัช พงษ์ประภาส 21-04-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
24 ด.ช. ภควัตร สันติปิตานนท์ 14-02-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
25 ด.ญ. ณัฐนภัสสร์ นนท์ธีรกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
26 ด.ญ. นิสา โพธิ์สร้อย 05-05-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
27 ด.ช. จักรภัทร รอดเทศ 23-11-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
28 ด.ช. จิรภัทร ทองมาก 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
29 ด.ญ. อรปรียา นาคไชยะ 27-04-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
30 ด.ช. กนกศักดิ์ เอี่ยมชะโอด 14-04-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
31 ด.ช. กรฤทธิ์ เหลือแหล่ 20-09-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
32 ด.ญ. ภัททิยาพรรณ์ จงกุลสถิตชัย 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
33 นาย กิตติภพ มีโชคชัยประเสริฐ 18-04-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
34 นาย ธนพล ไชยพันธ์ 03-10-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
35 น.ส. นิธยานันท์ หอมละออ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
36 น.ส. เมฑิรีย์ วิมุตตินันท์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
37 นาย อัษฎกร ลิ้นทอง 22-06-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
38 ด.ช. ไตรรัตน์ จรูญดำรงธรรม 09-11-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
39 ด.ช. ปรเมธ หามนตรี 27-04-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
40 ด.ช. พิชคุณ ตุ้ยอ้าย 11-01-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
41 ด.ช. ภูษิต ศิริมาลา 25-02-2557 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
42 ด.ช. วรวรรธน์ พิมลศรี 15-08-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
43 ด.ช. กิตติคมน์ พละสุ 23-03-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
44 ด.ญ. ณัฐวรทัย สกุลพูนดาวเรือง 01-01-2558 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
45 ด.ญ. ปภาดา พลอยเอี่ยม 01-01-2558 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
46 ด.ญ. ณัฐณิชา มหิสนันท์ 21-06-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
47 ด.ญ. ธิภานันท์ เอี่ยมสะอาด 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
48 ด.ญ. ณิชา ถาวรพันธ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
49 ด.ญ. เฮรา ณะน่าน 25-06-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-23 Kg.
50 ด.ญ. ฐิติชญาน์ เกาะสมบัติ 29-04-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
51 ด.ญ. เบญญาภา บิณฑสูตร 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
52 ด.ช. นิติธาดา ปรีชาพงค์มิตร 01-01-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31+ Kg.
53 ด.ช. กฤตเมธ หลุ่งเป้า 24-12-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
54 ด.ช. ธีทัต อังศุกุลธร 17-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
55 ด.ช. อคิราห์ ปทุมล่องทอง 29-06-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
56 ด.ช. ชยกร หมดห่วง 11-10-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
57 ด.ช. ภัทรดนัย กิจบุญศรี 14-06-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
58 ด.ช. นฤทธิ์ ชูตระกูลใหญ่ 01-06-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
59 ด.ช. วรรธนะ สุขมาก 06-04-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
60 ด.ช. คณาธิป บุญเกิด 11-06-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
61 ด.ช. เอฟเว่น อิบราฮิม บรูตัน 10-03-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
62 ด.ช. ธนกร บุญทะจิตต์ 13-07-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31+ Kg.
63 ด.ช. สัณหวัช ปามิ 21-10-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31+ Kg.
64 ด.ญ. ภรภัทร รอดเทศ 23-05-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
65 ด.ญ. โชติรัตน์ รจนา 30-08-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31+ Kg.
66 ด.ญ. พิมพ์มาดา พิมพ์ศิริ 06-03-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31+ Kg.
67 ด.ช. สิทธิกร ร่มพยอม 14-03-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
68 ด.ช. ณัฐกฤต วิงเวียน 17-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
69 ด.ช. ธรรศพงษ์ สุพัฒน์อาภรณ์ 20-05-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
70 ด.ช. อนาวิล นาคไชยะ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
71 ด.ช. ชณากร แซ่หลิ่ม 29-04-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
72 ด.ช. กฤษพงศ์ มหาสวัสดิ์ 27-10-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
73 ด.ช. นครินทร์ ก้อนวัน 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
74 ด.ช. ธรรมปพน เพชรยวน 15-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
75 ด.ช. ดุลภณ จงกุลสถิตชัย 03-11-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
76 ด.ญ. นัชชา ผดุงเจริญ 07-04-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
77 ด.ญ. วิชญา วิเศษพูน 30-03-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
78 ด.ญ. ณิชนันท์ มหิสนันท์ 11-07-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
79 ด.ญ. จรรยาพร สอนปัญญา 11-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
80 ด.ญ. ชนกานต์ แซ่ลี้ 28-11-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม TIGER THAI FAMILY
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 11/05/2018 49.49.247.143 ด.ช. พานิภัค ดังแก้วแดง รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
2 09/05/2018 49.49.241.13 ด.ญ. ชลธิชา กะมุทา รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 37-40 Kg.
3 30/11/-0001 ด.ญ. ธัญพิชา แก้วเสน รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
4 11/05/2018 1.47.136.24 ด.ญ. วิลาวัณย์ คำวีระ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
5 30/11/-0001 ด.ญ. ธัญญพิชา แก้วเสน รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
6 09/05/2018 124.122.94.167 ด.ญ. เฌอ พิเชษฐวิทย์ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
7 11/05/2018 1.47.162.97 ด.ญ. ภัทรวดี ผาสุข รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
8 09/05/2018 49.49.241.13 ด.ญ. สุพัตรา สุวิชา รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 37-40 Kg.
9 30/11/-0001 ด.ญ. ชวิศา วิงเวียน รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -28 Kg.
10 09/05/2018 124.122.94.167 ด.ญ. ภูริชญา เงยวิจิตร์ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
11 09/05/2018 124.122.94.167 ด.ญ. ธัญวรัตน์ กิจบุญศรี รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -28 Kg.
12 11/05/2018 49.49.247.143 ด.ญ. พานิภัค ดังแก้วแดง รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
13 11/05/2018 49.49.247.143 ด.ญ. พานิภัค ดังแก้วแดง รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
14 11/05/2018 49.49.247.143 ด.ช. จักรภัทร รอดเทศ รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
15 08/05/2018 119.76.4.134 ด.ญ. ภัททิยาพรรณ์ จงกุลสถิตชัย รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
16 11/05/2018 49.49.247.143 นาย กิตติภพ มีโชคชัยประเสริฐ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
17 04/05/2018 1.46.44.57 น.ส. เมฑิรีย์ วิมุตตินันท์ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
18 08/05/2018 1.46.44.57 น.ส. เมฑิรีย์ วิมุตตินันท์ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
19 11/05/2018 119.76.14.197 ด.ญ. ณิชา ถาวรพันธ์ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
20 10/05/2018 119.76.14.197 ด.ญ. ณิชา ถาวรพันธ์ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
21 30/11/-0001 ด.ญ. ฑิติชญาน์ เกาะสมบัติ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-26 Kg.
22 11/05/2018 49.49.247.143 ด.ญ. ฐิติชญาน์ เกาะสมบัติ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-26 Kg.
23 11/05/2018 49.230.52.140 ด.ช. นิติธาดา ปรีชาพงค์มิตร รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
24 11/05/2018 49.49.247.143 ด.ช. ภัทรดนัย กิจบุญศรี รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
25 05/05/2018 119.76.15.117 ด.ญ. เบญญาภา บิณฑสูตร รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
26 30/11/-0001 ด.ช. อคิราห์ ปทุมล่อง รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
27 11/05/2018 49.49.247.143 ด.ช. อนาวิล นาคไชยะ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
28 30/11/-0001 ด.ช. กฤตพงษ์ มหาสวัสดิ์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
29 09/05/2018 124.122.94.167 ด.ช. ฉมา พิเชษฐวิทย์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
30 11/05/2018 49.49.247.143 ด.ช. นครินทร์ ก้อนวัน รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
31 11/05/2018 1.47.136.24 ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
32 07/05/2018 110.169.42.254 ด.ญ. .ณิชนันท์ มหิสนันท์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง