รายการ :12 th Kasetsart Taekwondo Championship 2020
สถานที่แข่งขัน :ณ อาคารเสรีไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
แข่งวันที่ :28/11/2020 ~ 29/11/2020

ผู้จัด :ชมรมกีฬาเทควันโดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปิดระบบรับสมัคร :26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.
เบอร์ติดต่อ :096-3696893 ( คุณนัท ) นางสาวณัฐธิดา ขาวปลอด
ประกาศ :นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน


ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Anan Taekwondo ด.ญ. ณิณณิฌา ผิวดี 09-06-2557
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. สิรภพ โชติชูศรี 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ญ. มนต์ลดา พรหมเอาะ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. ภาณุพงศ์ อุปัชฌาย์ 01-01-2563
2 ทีม ยอดปฏิภาณยิม ด.ช. รัซกี ม่วงดี 18-05-2559
3 ทีม ALL STAR ด.ช. ศตนันท์ ศรีบุญ 02-02-2558
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. เธียรธิรัชช์ เจียรธีรางกูร 01-01-2563
2 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. ศิวา แซ่เอี้ยว 01-01-2563
3 ทีม Intel Taekwondo ด.ช. ธีรสิทธิ์ เวชประสิทธิ์ 13-05-2557
4 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ช. พัชรกร คูคู่สมุทร 13-01-2557
5 ทีม Believe Taekwondo ด.ช. ศศวัต ผิวผ่อง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. เธียรวิชญ์ ไหมคง 01-01-2563
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. กฤษติพันธ์ จันทร์อิ่ม 01-01-2557
3 ทีม Outdoor School Bangkok (OSB) ด.ช. ภูม ศิริวงศ์ศาล 16-10-2557
4 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. ชิตภณ ผ่องสาร 29-07-2557
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Somapapattana Taekwondo by petchsiam tkd ด.ช. รัชพล สุขคณา 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. สุทธิกานต์ คงดี 21-11-2558
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Gmac Gym ด.ญ. อังคณา เถื่อนทับ 22-04-2557
2 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ญ. PHORNCHANIT PHORNPRASIT 14-10-2557
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI Paiboon Taekwondo Kid Saimai ด.ช. กันตพัฒน์ เขียวหวาน 11-10-2556
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธรณัส ผจงภักดีกุล 01-01-2563
3 ทีม Anan Taekwondo ด.ช. ฐิรัฏฐ์ แสงจันทร์ศีริ 14-08-2555
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ณัฐวัฒน์ อินทร์กองทรัพย์ 25-07-2556
5 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. ณัฐสิทธิ์ เสนาะวาที 19-10-2555
6 ทีม ALL STAR ด.ช. ณัฏฐนันท์ เพ็ชรรัตน์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เล็กโกเมศอนุสรณ์ ด.ช. อภิชัย อนันตวนา 28-06-2555
2 ทีม ALL STAR ด.ช. ธนโชติ วงค์เครือสอน 01-01-2555
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. นันทพัทธ์ เพ็งรุ่ง 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM ด.ช. ณัฐวีร์ชากร เฉลยสาร 01-01-2563
5 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. ติณณภพ นวลเพ็ชร 05-02-2556
6 ทีม ALL STAR ด.ช. วริทธิ์นันท์ โคตรพัฒน์ 03-04-2556
7 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. มนัสวิน มานพ 01-02-2555
8 ทีม Trattaekwondo Gym ด.ช. ธนา คำโสภา 26-02-2556
9 ทีม Believe Taekwondo ด.ช. อติกานต์ แสงโสดา 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. วุฒิภัทร มุขภักดี 27-07-2556
2 ทีม Believe Taekwondo ด.ช. ธรรมรักษ์ วงศ์สวัสดิ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. วริทธิ์นันท์ รุ่งเรืองเวท 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ALL STAR ด.ช. เมธัส สวัสดิ์โยธิน 28-02-2555
2 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. เจษฎา อาจเอื้อ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ ด.ญ. พิชชาภา วรครุธ 30-06-2555
2 ทีม ALL STAR ด.ญ. พลอยภาดา นองเจริญ 29-12-2555
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ALL STAR ด.ญ. ศิขริน วิทยา 01-01-2555
2 ทีม TAWEESILP TR ด.ญ. คณัสวรรณ เรืองวารี 26-11-2555
3 ทีม Believe Taekwondo ด.ญ. กชมน กลาหงษ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. พงศธร เดชรอด 01-01-2563
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. เปรม เที่ยงลิ้ม 01-01-2555
3 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. พชร ศุภฤกษ์รัตนา 01-01-2563
4 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. ชวินทร์ นังคลา 01-01-2563
5 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. ศิวกร โต๊ะประดู่ 01-01-2563
6 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง ด.ช. พัสกร พรรณราย 03-01-2556
7 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. กันตภณ พลสิงห์ 01-01-2563
8 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. วุฒิพงษ์ คงเจริญ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ภูดิส มโนลี 01-01-2555
2 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. ทัตเทพ ศิริรัตน์ 01-01-2563
3 ทีม กรุงเก่า ด.ช. ศุภณัฐ แจ้งศรี 12-04-2555
4 ทีม Anan Taekwondo ด.ช. ริชโชค ศรีสะอาด 27-07-2555
5 ทีม พัชระยิม ด.ช. นิพิฐพนธ์ รื่นภิรมย์ 01-01-2563
6 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. KAWINPAT CHAKAN 03-03-2555
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. JEERUTH PREMPREE 20-05-2555
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. อภิชาติพงศ์ ศรีริวิ 01-01-2563
3 ทีม WST Taekwondo ด.ช. พัทธดล สานพานทอง 16-04-2555
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ด.ช. ภูมิพัฒน์ ทับหัวหนอง 21-12-2555
2 ทีม ALL STAR ด.ช. นนทกร ขำ 06-02-2555
3 ทีม Believe Taekwondo ด.ช. ธนัช โพธิสกุล 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. เกวรินทร์ รินถา 01-01-2563
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. รัตน์ชนันท์ ฉัตรแก้ว 01-01-2555
3 ทีม ALL STAR ด.ญ. พิชญทัฬห์ ขวัญทอง 29-06-2556
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Gmac Gym ด.ญ. ธัญฑิกา ธัญญเจริญ 09-09-2555
2 ทีม P. Fighters Rayong ด.ญ. สุวพิชชา ทองมูล (ภูพิงค์) 01-01-2563
3 ทีม P. Fighters Rayong ด.ญ. จิณณ์ณณัช วงค์พิทักษ์ (เฟิร์ส) 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. พรยมล แก่นนาคำ 01-01-2563
5 ทีม Somapapattana Taekwondo by petchsiam tkd ด.ญ. ณัฏฐา หนูเนื้อ 01-01-2563
6 ทีม ALL STAR ด.ญ. ณัฐสินี เพ็งอาทิตย์ 01-11-2556
7 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. นันท์นภัส ไกรนฤมล 01-01-2563
8 ทีม Believe Taekwondo ด.ญ. ญานิศา ไตรรักษ์ฐาปนกุล 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Somapapattana Taekwondo by petchsiam tkd ด.ญ. ญาณิศา ภู่นิเทศ 01-01-2563
2 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ญ. ช่อฉัตร ขอเจริญ 01-01-2563
3 ทีม Believe Taekwondo ด.ญ. อาภาภัทร สมวงศ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. พิมพ์ลภัส เนตรพุกกณะ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ALL STAR ด.ญ. ลภัสรดา บริบูรณ์ทรัพย์ 02-06-2555
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด ด.ช. ยศวิชญ์ โกไศยกานนท์ 02-11-2555
2 ทีม ชีวินเทควันโด ด.ช. คริสโตเฟอร์ สเตทชนิค 15-11-2556
3 ทีม ชีวินเทควันโด ด.ช. ณภัทร ศัลย์พงษ์ 10-09-2556
4 ทีม The Sun Taekwondo ด.ช. คริษฐ์ ยอดทิพย์อุทัย 08-11-2555
5 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. Theeradej Theerapitayathorn 02-12-2555
6 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. Yukta Tantichativat 28-09-2556
7 ทีม WST Taekwondo ด.ช. อภิปณัช ทะสม 23-08-2556
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd. ด.ช. สุริยา แช่มเล็ก 18-07-2555
2 ทีม V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY ด.ช. คุณาวุฒิ ศิริวัน 22-09-2556
3 ทีม ALL STAR ด.ช. คุณัญญา มีสอาด 26-07-2556
4 ทีม RSR TEAM ด.ช. ปริญ เสียงเย็น 01-01-2563
5 ทีม Somapapattana Taekwondo by petchsiam tkd ด.ช. เปมทัต สัจจรักษ์ 01-01-2563
6 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. ศิวัฒน์ แซ่เอี้ยว 01-01-2563
7 ทีม Trattaekwondo Gym ด.ช. ภาคิน ชมแก้ว 24-10-2555
8 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. KONGKIDAGORN THANHIKAM 22-06-2556
9 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. AKIN PHRAEPHREWNGARM 01-11-2556
10 ทีม WST Taekwondo ด.ช. ไหวหล่ำ ซาน 13-09-2556
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PTK TAEKWONDO ด.ช. ณัฎชนนท์ มีสมศักดิ์ 19-07-2556
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. อธิพัชร์ เจียรธีรางกูร 01-01-2563
3 ทีม ALL STAR ด.ช. เธียรวัฒต์ ฉัตรเจริญกูล 01-01-2555
4 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ภัทรทัศน์ ทองใบ 01-01-2555
5 ทีม Trattaekwondo Gym ด.ช. พุทธคุณ พยัคฆพงษ์ 23-03-2556
6 ทีม Trattaekwondo Gym ด.ช. ณัฐวรรธน์ เครงรัศมี 03-12-2555
7 ทีม Believe Taekwondo ด.ช. คุณภัทร วงศ์ภากร 01-01-2563
8 ทีม ดนัย เทควันโด ยิม ด.ช. กฤติน คล้ายคลึง 27-12-2556
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Taekwondo Society ด.ช. อภิพัฒน์ โป่งคำ 07-01-2556
2 ทีม V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY ด.ช. เทพอดิศร เรืองแสน 20-04-2555
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. ดันแคน คอนเนอร์ แม็คอาร์เธอร์ 01-01-2563
4 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. Chanayudth Arunrattanakul 19-05-2555
5 ทีม ยอดปฏิภาณยิม ด.ช. กันต์นภัทร รัฐอมฤต 17-08-2555
6 ทีม The Sun Taekwondo ด.ช. ธนากรณ์ อยู่ยงศิลป์ 31-05-2556
7 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. ปฏิภาณ เลขยันต์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด ด.ช. ปวิทย์ทัศน์ พงษ์เพ็ง 10-03-2555
2 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. ธนินพงษ์ จันทร์มณี 01-01-2563
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. อิทธิพล เดชเฉลิมศรี 01-01-2563
4 ทีม TIGER THAI Paiboon Taekwondo Kid Saimai ด.ช. ธีธัช พันธ์ศรีมังกร 24-03-2555
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ALL STAR ด.ช. เตชินท์ ชายเรียน 08-01-2556
2 ทีม Somapapattana Taekwondo by petchsiam tkd ด.ช. กฤษณะเทพ โสมาภา 01-01-2563
3 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ช. ภัทรภูมิภักดิ์ เวียงอินทร์ 11-03-2555
4 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ช. กันตพิชญ์ วิริยะภิรัตน์ 01-01-2555
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด ด.ช. กันฑ์อเนก บัวทอง 28-03-2555
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. จารุศรา สิงห์ทอง 01-01-2563
2 ทีม ชีวินเทควันโด ด.ญ. เอมมิกา ศรีงาม 19-02-2556
3 ทีม ALL STAR ด.ญ. ชัญญา ยั่งยืน 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Gmac Gym ด.ญ. ณัฐมล เอี่ยมประเสริฐ 28-01-2556
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. สุชานันท์ ยุบลวัฒน์ 01-01-2563
3 ทีม ชีวินเทควันโด ด.ญ. วิรัณดา กีรดารมย์ 05-11-2556
4 ทีม ชีวินเทควันโด ด.ญ. ตรงฝัน ดาวสอน 11-06-2555
5 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ญ. KHEMJIRA BOONSONG 12-07-2555
6 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. นภัสนันท์ ไกรนฤมล 01-01-2563
7 ทีม Believe Taekwondo ด.ญ. สาริสา ไพรสยม 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด ด.ญ. กนกพิชญ์ บัวทอง 27-12-2556
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. ณภัทร เหล่าทวีสุข 01-01-2556
3 ทีม RSR TEAM ด.ญ. หฤทชนัน รัตนวัน 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. พิชามญช์ สร้อยสน 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. จุฬาลักษณ์ แก้วมณี 01-01-2556
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. เนตรณดา คูณผล 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ณัฏฐ์ชามา ทัดรอง 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ญานิกา พรมแสง 01-01-2563
3 ทีม ดนัย เทควันโด ยิม ด.ญ. ธันยธรณ์ บุษบงค์ 02-10-2555
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI Paiboon Taekwondo Kid Saimai ด.ญ. วิรัลพัชร ทานา 29-03-2555
2 ทีม TAWEESILP TR ด.ญ. สุพิชญา อินดี 05-10-2555
3 ทีม ดนัย เทควันโด ยิม ด.ญ. จิรัชช์ ปั่นดลสุข 30-06-2555
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Master Kick Taekwondo ด.ช. พงศ์ภรณ์ คุณูปถัมภ์ 30-12-2553
2 ทีม LIW TAEKWONDO ด.ช. ภัทรอนันต์ พุ่มเกษร 29-04-2554
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. โชติพงษ์ มุงคุล 01-01-2554
4 ทีม RSR TEAM ด.ช. ณัฐกิตติ์ พ่วงนาคพันธุ์ 01-01-2563
5 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ฐิติวัฒน์ ทองอรุณ 01-01-2563
6 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. อรรถพันธ์ เกตุอุ๊ด 01-01-2563
7 ทีม Bhawat Gym ด.ช. เตชินท์ คงสวน 01-01-2563
8 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. กฤติกร ธนนท์ธนากิจ 03-10-2554
9 ทีม HEROES TAEKWONDO BANGKOK ด.ช. SEKSIT CHANTHAM 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ธนภัทร บุญประคม 01-01-2563
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. วิชยุตม์ วารี 01-01-2563
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ปัณณธร รัศมี 01-01-2554
4 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. อภินันท์ มีมนต์ 18-04-2554
5 ทีม P. Fighters Rayong ด.ช. ธนกฤต ชูรัตน์ (อันปัน) 01-01-2563
6 ทีม RSR TEAM ด.ช. สายน้ำ สุขเงิน 01-01-2563
7 ทีม ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ ด.ช. วีรุตม์ สุขประเสริฐ 30-08-2553
8 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. ชินภัทร ศุภนารถ 01-01-2563
9 ทีม Major Gym ด.ช. ณัฐพงษ์ ระดิ่งหิน 01-01-2554
10 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. คณินทุ์ รมพิพัฒน์ 01-01-2563
11 ทีม ALL STAR ด.ช. ธนเดช ก้องเรืองเกียรติ 01-11-2554
12 ทีม ALL STAR ด.ช. วทินยู ธภัทรโชค 19-11-2554
13 ทีม ALL STAR ด.ช. ปุณฑ์ โมรมัต 29-10-2554
14 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. คณิศร อุส่าหพานิช 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Rayong ด.ช. ณัชพล เจริญสุข (ทาม) 01-01-2563
2 ทีม P. Fighters Rayong ด.ช. เตชิน ฟุ้งขจร (ลีโอ) 01-01-2563
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. เสฎฐชัย บุญเสนา 01-01-2563
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ณัฐชนน เกตุนิธี 01-01-2563
5 ทีม ALL STAR ด.ช. ชินดนัย บุสวงศ์ 09-04-2554
6 ทีม RSR TEAM ด.ช. ปุณณวิช ทองคำฟู 01-01-2563
7 ทีม ALL STAR ด.ช. ฐินภูชิชย์ นองเจริญ 05-08-2553
8 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ทินภัทร ปิยะโสภาพรรณวดี 01-01-2563
9 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ศิริมงคล มงคลภัทรสุข 01-01-2554
10 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ไกรวิชญ์ หงส์ทอง 01-01-2563
11 ทีม RSR TEAM ด.ช. วรนน อินทปุระ 01-01-2563
12 ทีม HEROES TAEKWONDO BANGKOK ด.ช. PANUPONG PHOSANTHIA 01-01-2563
13 ทีม WST Taekwondo ด.ช. เธียรรัตน์ พูนสิริเศรษฐ์ 10-10-2553
14 ทีม Believe Taekwondo ด.ช. ไพรสิทธิ์ สมัยสมภพ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ด.ช. ธันวา ศรีสุนนท์ 05-12-2553
2 ทีม Master Kick Taekwondo ด.ช. ภัคพล อำนวยพร 31-03-2554
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. ติณณ์ วงษ์ชู 01-01-2563
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. พรหมพิริยะ จันทพันธ์ 01-01-2563
5 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. จิรภัทร อนันต์สวัสดิ์ 28-03-2553
6 ทีม ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ ด.ช. กตัญญู ศรีมายา 02-07-2553
7 ทีม RSR TEAM ด.ช. ศิรวิชญ์ นาคประพันธ์ 01-01-2563
8 ทีม Trattaekwondo Gym ด.ช. คเนศ ชูช่วย 11-04-2554
9 ทีม RSR TEAM ด.ช. กฤติธี บุญยัง 01-01-2563
10 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ราชภูมิ ทับทวี 01-01-2563
11 ทีม RSR TEAM ด.ช. ภีมากร มานะนาวิกผล 01-01-2563
12 ทีม HEROES TAEKWONDO BANGKOK ด.ช. VAYUPAK BANGKHRAN 01-01-2563
13 ทีม HEROES TAEKWONDO BANGKOK ด.ช. DANAIPORN THONGPRAJUKAEW 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE VISION ด.ช. กันตภณ แสงทนต์ 01-01-2563
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ธีรภัทร บุญประคม 01-01-2563
3 ทีม ALL STAR ด.ช. จักรระวี บุสวงศ์ 27-03-2553
4 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. วรโชติ อุชุการ 30-01-2553
5 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. วิชยุตม์ ศิวิวงษ์ 01-01-2563
6 ทีม RSR TEAM ด.ช. พสิษฐ์ จำปาทอง 01-01-2563
7 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. ภูปกรณ์ ชาวระนอง 01-01-2563
8 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY ด.ช. พีรพัฒน์ คำหอมรื่น 01-01-2563
9 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ธีรทัช ทิพย์มโนสิงห์ 01-01-2563
10 ทีม HEROES TAEKWONDO BANGKOK ด.ช. SASAKORN SANQUANPAK 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Gmac Gym ด.ช. ภูมิพริษฐ์ เอียดจงดี 06-09-2554
2 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. กนต์ธร ยอดมณี 01-06-2553
3 ทีม WST Taekwondo ด.ช. จิรภัทร วัฒนสุวกุล 27-03-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. เจษฎา อาจเอื้อ 01-01-2563
2 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. กฤชนนท์ บุญศิริ 01-01-2563
3 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. ปณชัย เดชะ 23-12-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI Paiboon Taekwondo Kid Saimai ด.ช. รวิศวร์ บุญดาว 13-01-2553
2 ทีม TIGER THAI YPG ด.ช. นิติธาดา ปรีชาพงค์มิตร 01-01-2554
3 ทีม P. Fighters Rayong ด.ช. สรวิชญ์ ประกอบสุข (กีตาร์) 01-01-2563
4 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง 01-01-2563
5 ทีม ALL STAR ด.ช. กันตภณ ใยบัว 05-08-2554
6 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง ด.ช. ธนกร มณีวงศ์ 11-01-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Major Gym ด.ญ. สันต์ฤทัย เกษมธนะศักดิ์ 16-10-2553
2 ทีม ALL STAR ด.ญ. กัลยา แก่นจันทร์ 11-09-2553
3 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ปุณยนุช เสรีเจริญชัย 01-01-2563
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ไอรดา สงวน 01-01-2563
5 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ญ. ORNAKAMANEE JEAMTHIRANART 25-05-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Major Gym ด.ญ. ปัทมวรรณ ยิ้มงาม 23-02-2553
2 ทีม Major Gym ด.ญ. อลิษา แก่นแก้ว 12-10-2554
3 ทีม T.T TAEKWONDO GYM ด.ญ. อริสรา มาน้อย 11-11-2554
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. รัชเกล้า คันธคีรี 01-01-2563
5 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ญ. พรปภัทร สว่างศรี 10-05-2553
6 ทีม ชีวินเทควันโด ด.ญ. เกวริณ ภู่ทอง 27-05-2553
7 ทีม ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ ด.ญ. ปาลินรดา จีระบุตร 08-06-2553
8 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ญ. ศุภกานต์ บัวมาศ 01-01-2563
9 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY ด.ญ. อรกัญญา นวลเอียด 01-01-2563
10 ทีม ALL STAR ด.ญ. วิลาสิณี ด้วงทองอยู่ 24-03-2554
11 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ธีรนันท์ อินทร์กองทรัพย์ 15-05-2554
12 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ญ. CHATPAVEE PORNCHAITHAMMAKHUN 31-05-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ด.ญ. ศศิธร สีแหล้ 16-03-2553
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. รวิญวรกาญจน์ แมนไทสงค์ 01-01-2554
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. พรรณอร ทองมีแสง 01-01-2554
4 ทีม ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ ด.ญ. ปาณิสรา เชื้อนุช 16-11-2553
5 ทีม ALL STAR ด.ญ. มาริสา สมบัติ 02-09-2553
6 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. กัลยดา สุขสำราญ 21-07-2553
7 ทีม WST Taekwondo ด.ญ. ศศินันท์ สุวรรณลอยล่อง 10-04-2553
8 ทีม Believe Taekwondo ด.ญ. ณลดา เพชรชนะ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Rayong ด.ญ. ฐิตาภรณ์ แก้วอ่อน (ปลายฝน) 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. เลิศลักษณ์ ปุณหะกิจ 01-01-2563
3 ทีม TAWEESILP TR ด.ญ. ชิดชนก ศรศิริ 01-01-2563
4 ทีม WST Taekwondo ด.ญ. ศิรภัสสร สง่ารัมย์ 26-03-2554
5 ทีม WST Taekwondo ด.ญ. เพชรน้ำหนึ่ง อึ้งสกุล 01-04-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ด.ญ. นิศารัตน์ อุดมดัน 16-04-2554
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. พิชญาภัค กลิ่นกล่อม 01-01-2563
3 ทีม TAWEESILP TR ด.ญ. บีทา โบโชร์กิ บาร์ชิ 13-01-2554
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. สวรส ศรีลาภา 01-01-2563
5 ทีม WST Taekwondo ด.ญ. อภิญญา วัดอ่อน 03-06-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY ด.ญ. ณภัทร แก้วนุกูล 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม WST Taekwondo ด.ญ. พรทิวา บ่อแก้ว 17-06-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAWEESILP TR ด.ญ. ปภาดา วาสนา 05-08-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เล็กโกเมศอนุสรณ์ ด.ช. สรธร แก้วบรรจักร 12-12-2554
2 ทีม เล็กโกเมศอนุสรณ์ ด.ช. ศุภกร กุลศิริ 24-12-2554
3 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. พิศิษฐ์ นานายน 01-01-2563
4 ทีม ALL STAR ด.ช. ธเนศ บุญฉ่ำ 01-01-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด ด.ช. ดนุพล หน่อคำ 16-04-2554
2 ทีม ชีวินเทควันโด ด.ช. โอบนิธิ ดาวสอน 30-08-2553
3 ทีม Trattaekwondo Gym ด.ช. จักรินทร์ ก๊วยศิริกุล 12-08-2553
4 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. NATAPAT JIRAPANJAVAT 22-11-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. วัชรากร จงประเสริฐ 01-01-2563
2 ทีม ชีวินเทควันโด ด.ช. จริน ยาสมุทร์ 17-07-2553
3 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. SUPARERK JANTRA 09-04-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. ธน อะโหสี 15-09-2553
2 ทีม Somapapattana Taekwondo by petchsiam tkd ด.ช. ปัณณทัต สัจจรักษ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. NATTAPONG WONGSAROJCHANAKUL 07-11-2553
2 ทีม HEROES TAEKWONDO BANGKOK ด.ช. PIYA PIYAWONGRUNGRUENG 01-01-2563
3 ทีม ดนัย เทควันโด ยิม ด.ช. พีรวิชญ์ บุญเกิดหาญภัคดี 22-04-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PTK TAEKWONDO ด.ช. ภวินท์ ศรีคำขลิบ 03-03-2553
2 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. ธัชพล พุ่มใจศรี 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE KICK TAEKWONDO KRABI ด.ช. สุริยัน กีลเลียน เทียร์รี่ กุลเลท 15-06-2553
2 ทีม Major Gym ด.ช. ภูภูมิ แกนยางหวาย 29-07-2554
3 ทีม Somapapattana Taekwondo by petchsiam tkd ด.ช. ณัฐพัชร์ คงภูรินาถ 01-01-2563
4 ทีม ดนัย เทควันโด ยิม ด.ช. ชวินทร์ ศศิเขมณัฏฐ์ 04-02-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม LIW TAEKWONDO ด.ญ. กรจิรา มีพงษ์ 13-10-2554
2 ทีม Somapapattana Taekwondo by petchsiam tkd ด.ญ. มนัสนันท์ ชมจันทร์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY ด.ญ. ธาราวัลย์ ใจทอง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. CHUDCHANUN CHAROENSUK 01-01-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. RODJANATKRIT CHAISUWAN 10-10-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด ด.ช. เชนมุ่ย ลา ธง 27-09-2554
2 ทีม V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY ด.ช. กรภัทร โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ 15-11-2553
3 ทีม Somapapattana Taekwondo by petchsiam tkd ด.ช. ณธกร​ ข่วงอารินทร์​ 01-01-2563
4 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. ชยางกูร พรทรัพย์อนันต์ 01-01-2563
5 ทีม ยอดปฏิภาณยิม ด.ช. บุญญฤทธิ์ มีวรรณี 21-10-2554
6 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ช. นภัสรพี นิยมานนท์ 22-11-2554
7 ทีม HEROES TAEKWONDO BANGKOK ด.ช. GEON WOO PARK 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด ด.ช. นพดล ไซ 28-01-2554
2 ทีม PTK TAEKWONDO ด.ช. สิงหา พันธมนต์ 20-08-2554
3 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ช. ณฐพล มาลี 07-06-2554
4 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ช. ธนดล อุดมศักดิ์ 04-04-2554
5 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ช. ภาณุภัทร ทรัพย์ทวีลาภ 09-03-2553
6 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. ATIRUTCH PHORNPRASIT 09-03-2553
7 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. กฤชนนท์ ชูพงษ์ 22-12-2554
8 ทีม Believe Taekwondo ด.ช. อิทธิพัทธ์ สมบูรณ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. Jetsadakorn Theerapitayathorn 28-09-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Somapapattana Taekwondo by petchsiam tkd ด.ช. ภัทรกวี จันทร์ขจร 01-01-2563
2 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. PIJUCK THONGSAMAKPHAN 01-01-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอดปฏิภาณยิม ด.ช. พัสกร แก้ววันทา 01-01-2563
2 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ช. ชิรวงษ์ เรืองประดิษฐ์ 28-03-2553
3 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. PANYAPAT CHANTAVIJAIKUL 26-07-2553
4 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. PANNAWAT CHANTAVIJAIKUL 26-07-2553
5 ทีม Believe Taekwondo ด.ช. พสิษฐ์ ดิษฐนา 01-01-2563
6 ทีม ดนัย เทควันโด ยิม ด.ช. กฤษณพล สามปรุ 08-10-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ด.ญ. อนัญญา ทั้งสนธิ์ 06-11-2553
2 ทีม ชีวินเทควันโด ด.ญ. อัญญา พรรณสุขี 13-08-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ฐิตารีย์ สุดประเสริฐ 01-01-2563
2 ทีม ชีวินเทควันโด ด.ญ. เฟื่องรัตน์ รัตนสำอางค์ 21-07-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. พรกมล แจ่มศรี 01-01-2563
2 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ญ. NATCHA YAMSUB 23-05-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ญ. รมิดา จันทสิทธิ์ 04-03-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY ด.ญ. กนกลักษณ์ เมธีวรวงศ์ 31-05-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAWEESILP TR ด.ญ. สรินทร์รส ธ.โพธิ์หร่าย 05-09-2554
2 ทีม ชีวินเทควันโด ด.ญ. สิราวรรณ สมบูรณ์ 09-07-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE VISION ด.ช. มารุต คนกล้า 01-01-2563
2 ทีม THE VISION ด.ช. พศร พวงแก้ว 01-01-2563
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ปวรปรัชญ์ โป่งแก้ว 01-01-2563
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ธีรนัยน์ แต้ตี่ 01-01-2563
5 ทีม ALL STAR ด.ช. วชิรวิชญ์ เชื้อเขา 23-06-2552
6 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. พิชญะ จตุภักดิ์ 01-01-2552
7 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. จิรัฏฐ์ พรหมพงษ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Gmac Gym ด.ช. สุวชัช สายสมบัติ 30-06-2552
2 ทีม ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ด.ช. จิรทีปต์ ปรากฏหาญ 15-12-2552
3 ทีม DRAGON GYM PHUKET ด.ช. ฟิลิป โวโรน่า 02-04-2552
4 ทีม RSR TEAM ด.ช. อภิชา วิเชียรทอง 01-01-2563
5 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ศตพร วิทยาพูล 01-01-2563
6 ทีม ALL STAR ด.ช. รัชตพล ศรีอาภรณ์ 24-11-2551
7 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธีรภัทร อามาตมนตรี 01-01-2563
8 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. รชต น้อยนิวรณ์ 01-01-2563
9 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. PABHUNGKORN JEAMTHIRANART 13-12-2551
10 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ณัฐชนนท์ กลางณรงค์ 01-01-2563
11 ทีม ALL STAR ด.ช. ณฐวชรพล จันทร์ทิตย์ 01-01-2563
12 ทีม WST Taekwondo ด.ช. ธีรเดช เถาแตง 02-12-2551
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Master Kick Taekwondo ด.ช. ณัฎฐ์ บ่อผลพูนหิรัญ 09-01-2552
2 ทีม THE VISION ด.ช. ณวัฒน์ เพิ่มทรัพย์ 01-01-2563
3 ทีม Taekwondo Society ด.ช. ก้องบุณ เกยานนท์ 25-12-2552
4 ทีม V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY ด.ช. วชิรวิชญ์ แค่มจันทึก 17-12-2551
5 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด ด.ช. ยศวินท์ โกไศยกานนท์ 03-05-2551
6 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด ด.ช. ยศวีร์ โกไศยกานนท์ 03-05-2551
7 ทีม RSR TEAM ด.ช. เสฎฐวุฒิ หนูจรเพ็ชร 01-01-2563
8 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. นราวิชญ์ จตุภักดิ์ 01-01-2551
9 ทีม P. Fighters Rayong ด.ช. สายฟ้า โตไทยสงฆ์ (กาฟิวส์) 01-01-2563
10 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. พงค์พัศ สามา 19-01-2552
11 ทีม RSR TEAM ด.ช. ทรงภพ สร้อยสน 01-01-2563
12 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. ธนกานต์ แสงคล้อย 06-11-2551
13 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. ศุภกฤต เทียมปาก 01-01-2563
14 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY ด.ช. สุขสยาม ยวงทอง 01-01-2563
15 ทีม ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ ด.ช. ศิลาณุวัส เอี่ยมมิ 19-06-2551
16 ทีม Trattaekwondo Gym ด.ช. .ฐานิติณณ์ เจริญชัยธนาธิป 23-10-2552
17 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ยศกร ชาติมนตรี 01-01-2563
18 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ศุภฤกษ์ เพ็ชรโยธิน 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE VISION ด.ช. ณริศ เพิ่มทรัพย์ 01-01-2563
2 ทีม THE VISION ด.ช. วัฒนา มังคุด 01-01-2563
3 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด ด.ช. รชต พันธุศักดิ์ 02-06-2551
4 ทีม LIW TAEKWONDO ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร 21-05-2552
5 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. กวีพัฒน์ สักเนตร 17-06-2552
6 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. สุภาภพ เงินขาว 10-09-2552
7 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. รัชพล สว่างศรี 14-02-2551
8 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. รุจิภาส นวลเพ็ชร 27-06-2552
9 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. ณัฐชนน ตรีสุขี 01-01-2563
10 ทีม New Gen ด.ช. ณรงค์กมล ห่านศรีวิจิตร 01-01-2563
11 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์ 01-01-2563
12 ทีม RSR TEAM ด.ช. วนันต์ชัย อำไพประสิทธิ์ 01-01-2563
13 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. PANUS POLMANEE 21-05-2551
14 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ช. สุรพิชญ หาญพานิชกิจการ 27-08-2552
15 ทีม WST Taekwondo ด.ช. พีรพัฒน์ พรพิทักษ์นุกูล 11-11-2551
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม LIW TAEKWONDO ด.ช. อัครพงษ์ ใจเยี่ยม 09-04-2552
2 ทีม DRAGON GYM PHUKET ด.ช. Danil Kobelev 18-11-2552
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. โอลิเวอร์ จารุกิตติ์ ดีน 01-01-2563
4 ทีม ALL STAR ด.ช. กรวิชญ์ เจริญศรี 01-01-2551
5 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. อรรถพล ลาลุน 01-01-2563
6 ทีม RSR TEAM ด.ช. รัชพล โสวัสสะ 01-01-2563
7 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY ด.ช. ณัฐวรรธน์ แซ่เจ็ง 01-01-2563
8 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง ด.ช. พัชรพล คงช่วย 17-04-2551
9 ทีม PTK TAEKWONDO ด.ช. สรณัฐ เทศขำ 21-08-2551
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE KICK TAEKWONDO KRABI ด.ช. เอราวัณ ญานีส์ เทียร์รี่ กุลเลท 08-12-2551
2 ทีม THE VISION ด.ช. ปรเมศวร์ น้ำเหล่า 01-01-2563
3 ทีม ALL STAR ด.ช. ธนาธิป วงค์เครือสอน 01-01-2552
4 ทีม RSR TEAM ด.ช. ศุภกิตติ์ บังทองหลาง 01-01-2563
5 ทีม ALL STAR ด.ช. ญาณพัชร โสมาบุตร 11-01-2551
6 ทีม TIGER THAI YPG ด.ช. ธนดล ทองเผือก 01-01-2563
7 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ช. อนันตสิน กาเจริญ 11-10-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ทักษพร บุญจันทร์ 01-01-2551
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. พัสกร กลางหนองแสง 01-01-2563
3 ทีม Somapapattana Taekwondo by petchsiam tkd ด.ช. เอกวิญญ์ กีร์ตะเมคินทร์ 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM ด.ช. นิติพัฒน์ อามาตมนตรี 01-01-2563
5 ทีม Believe Taekwondo ด.ช. คั่น มิฮาระ 01-01-2563
6 ทีม Believe Taekwondo ด.ช. เรน มิฮาระ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE KICK TAEKWONDO KRABI ด.ช. ภูริช เบญจอริยกุล 13-01-2551
2 ทีม Master Kick Taekwondo ด.ช. พงศ์พัศ คุณูปถัมภ์ 20-03-2552
3 ทีม THE VISION ด.ช. พศวีร์ วัตถุทอง 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM ด.ช. ปณิธาน ศรีทา 01-01-2563
5 ทีม เล็กโกเมศอนุสรณ์ ด.ช. นันท์วัฒน์ ประกิตตระกูล 26-12-2552
6 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. ฐิติกร อาจเอื้อ 01-01-2563
7 ทีม RSR TEAM ด.ช. ณัฐพัฒน์ มีสุข 01-01-2563
8 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. วีระพล เชื้อคำฮด 01-01-2563
9 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. วรวิทย์ สิงห์แก้ว 01-01-2563
10 ทีม WST Taekwondo ด.ช. พงศ์สวัสดิ์ วัดอ่อน 11-08-2551
11 ทีม Believe Taekwondo ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Rayong ด.ญ. พิมพ์อร ทองเทศ (ปราย) 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. วิชญาพร คำชัย 01-01-2563
3 ทีม Bhawat Gym ด.ญ. วิรัญชนา คงสวน 01-01-2563
4 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY ด.ญ. ณัฐธิดา แซ่เจ็ง 01-01-2563
5 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. อริสรา เห็งขุนทด 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Taekwondo Society ด.ญ. ศุภานัน บุญสุโข 11-10-2552
2 ทีม Gmac Gym ด.ญ. ชลิตา ขาวผ่อง 02-08-2552
3 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ภัณฑิรา สมมุติ 01-01-2563
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. กิตติมา เหลาริน 01-01-2563
5 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ฐิติกานต์ สิลาโส 19-03-2552
6 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ธนพร เทียมคง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ปิยฐกาญ พรมพันห่าง 01-01-2563
2 ทีม ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ ด.ญ. ไอยริสสา สุขสวัสดิ์ 06-03-2551
3 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ญ. ภัทรภร นนธิราช 05-10-2552
4 ทีม DRAGON GYM PHUKET ด.ญ. สุกฤตา กี่สิ้น 22-05-2553
5 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ด.ญ.ปนัดดา บุตรส 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DRAGON GYM PHUKET ด.ญ. หยกมณี บุญฤทธิ์ 20-12-2551
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ณัฏฐวี วงษ์ชู 01-01-2563
3 ทีม ALL STAR ด.ญ. พิชชาพร หาญมนตรี 29-01-2552
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. โจลี่ ลิม 01-01-2563
5 ทีม Anan Taekwondo ด.ญ. พิธุนิภา คำพันดุง 18-10-2551
6 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ญ. ภัคจิรา ภาระ 21-02-2552
7 ทีม ALL STAR ด.ญ. สิริณชนม์ ศรีแห่งโคตร 12-08-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE VISION ด.ญ. นันทกานต์ ทองเริ่ม 01-01-2563
2 ทีม P. Fighters Rayong ด.ญ. จิดาภา เงินบุคคล (ปู) 01-01-2563
3 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด ด.ญ. สุพิชชา เครือวัลย์ 05-06-2551
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. พิชญาพร ธานีรัตน์ 01-01-2563
5 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. สิรภัทร เขียวชะอุ่ม 01-01-2563
6 ทีม RSR TEAM ด.ญ. แพรวา เรืองงาม 01-01-2563
7 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ณิชารีย์ วงศ์รัตนชาติ 01-01-2563
8 ทีม Anan Taekwondo ด.ญ. นิชา ศรีสะอาด 21-08-2551
9 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ญาดา แสงทอง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. เนตรจินดา คูณผล 01-01-2563
2 ทีม ALL STAR ด.ญ. อชิรญาณ์ โพธิพงศา 01-01-2551
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ณัฐวลัญช์ เกตุนิธี 01-01-2563
4 ทีม TAWEESILP TR ด.ญ. พัฐธิชล เบียนสูงเนิน 15-09-2552
5 ทีม RSR TEAM ด.ญ. อัจฉริยา มิ่งขวัญ 01-01-2563
6 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ญ. พรนัชชา ทองสุข 18-11-2551
7 ทีม TAWEESILP TR ด.ญ. ณัฐธยาน์ พุทธสระน้อย 01-01-2563
8 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. จอมภัค คล้ายประยูร 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Angthong Sport School ด.ญ. ณัฐชา สิงห์วงศ์ 09-03-2551
2 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด ด.ญ. ณัฐนรี พ่วงชื่น 01-06-2551
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. กชกร ดวนใหญ่ 01-01-2563
4 ทีม TAWEESILP TR ด.ญ. ปภาวดี ศรีสุขสันต์ 20-06-2552
5 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ขวัญข้าว สุขเงิน 01-01-2563
6 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ญ. ณัฐนรา หมื่นชะนะ 05-11-2551
7 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ธีรยาภัทร พรมเทศ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAWEESILP TR ด.ญ. ภูชิดา จันทร์เเก้ว 21-04-2552
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. น้อมเกล้า คันธคีรี 01-01-2563
3 ทีม RSR TEAM ด.ญ. โสรยา อุดมนา 01-01-2563
4 ทีม ALL STAR ด.ญ. ปานบัว โมรมัต 11-08-2551
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. PASIN DAMRONGTHAVEESAK 29-12-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. SORNRUCHMOKE CHAISUWAN 06-08-2552
2 ทีม HEROES TAEKWONDO BANGKOK ด.ช. Kotchakorn Arjmuang 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เล็กโกเมศอนุสรณ์ ด.ช. วัชรวิศว์ นามะโน 23-05-2552
2 ทีม เล็กโกเมศอนุสรณ์ ด.ช. รชต ลิ้นตระการพงษ์ 07-11-2552
3 ทีม PTK TAEKWONDO ด.ช. วิศรุต เจริญชัยพิริยกุล 22-11-2551
4 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. GAWEEWAT SIRIKULTANAPHAT 17-01-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. สแตน เดชา มูลเลอร์ 01-01-2563
2 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ช. ภูมิรพี จันทสิทธิ์ 28-07-2551
3 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. UKKARACH VANITCHANONT 30-10-2551
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชีวินเทควันโด ด.ญ. ฐิติตาพร ม่วงศรี 18-03-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Trattaekwondo Gym ด.ญ. หนึ่งฤทัย ก๊วยศิริกุล 31-05-2551
2 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ญ. จิณัฐฐิพา สังข์กิตติทวิกร 11-01-2551
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY ด.ญ. กวินทิพย์ ขาวสอาด 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. สาธินี หงษ์โต 01-01-2551
2 ทีม T.T TAEKWONDO GYM ด.ญ. ฟิรดาวร์ แสนสุข 27-11-2551
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. KRITTAPARD TONGPRASERT 01-05-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Believe Taekwondo ด.ช. ชลธี ชมฉ่ำ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd. ด.ช. ธนกรณ์ เซี่ยงจ้ง 27-12-2551
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด ด.ญ. นิสรีน วาจิ 14-09-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd. ด.ญ. ศศิประภา อ่อนน้อย 13-05-2553
2 ทีม TAWEESILP TR ด.ญ. ณิชารีย์ คำสอบ 06-09-2552
3 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ญ. PARNIPAK TOOJINDA 10-04-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd. ด.ญ. ปลายฝน ทองโสภา 11-10-2552
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ธัญชญากานต์ อ่องกลิ่น 01-01-2563
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. สวิตตา แก้วจันทร์ 01-01-2552
4 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ญ. RAJITHA PHRAEPHREWNGARM 01-03-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd. ด.ญ. ธนพร ยิ้มประสิทธิ์ 12-10-2552
2 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ญ. ญาณิศา มาลี 01-01-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd. ด.ญ. มาฆพร ฮะเหยี่ยว 21-02-2552
2 ทีม VK BackEnd. ด.ญ. จิราพัชร เชิงฉลาด 07-04-2552
3 ทีม T.T TAEKWONDO GYM ด.ญ. สุภรัตน์ เอี่ยมทศ 07-01-2551
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. หทัยกรณ์ ทัดรอง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd. ด.ญ. กชนันท์ เซี่ยงหวอง 11-09-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ( RST ) ด.ช. กฤษณะ ผลสุวรรณ 30-12-2550
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. คณิต วงศ์แก้ว 01-01-2563
3 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. ธีรนัย นาสวน 01-01-2563
4 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง ด.ช. รัชตะ ชูรัตน์ 01-03-2550
5 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ฐิติวัลค์ สิลาโส 24-06-2550
6 ทีม ALL STAR ด.ช. พิชญุตม์ ขวัญทอง 17-08-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. ณภัทร อนันต์สวัสดิ์ 23-10-2549
2 ทีม Angthong Sport School ด.ช. ศุภวิชญ์ นามโคตร 30-09-2549
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ศรราม แต้ตี่ 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM ด.ช. เตชิต นาคเล็ก 01-01-2563
5 ทีม RSR TEAM ด.ช. รัฐธรรมนูญ ธรรมเจริญ 01-01-2563
6 ทีม ชีวินเทควันโด ด.ช. ปรวิทย์ คำนวน 11-07-2550
7 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. ศิริพงษ์ สิรินนท์ธนชัย 15-12-2550
8 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธนเทพ บุญประเสริฐ 01-01-2563
9 ทีม พัชระยิม ด.ช. ชญานนท์ ชาวดอน 01-01-2563
10 ทีม พัชระยิม ด.ช. ชนสรณ์ ชาวดอน 01-01-2563
11 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. กิตติกร วงษ์เมือง 11-03-2550
12 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. VARANTHORN CHANAKULNITHIPRISORN 19-11-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เล็กโกเมศอนุสรณ์ ด.ช. กฤติเดช บัวแย้ม 19-07-2550
2 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. สิวา ไชยวุฒิ 15-03-2550
3 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. ศุภวิชญ์ วงค์เสนา 15-02-2550
4 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. ธน เวชวิชิตชาญกิจ 01-01-2563
5 ทีม Somapapattana Taekwondo by petchsiam tkd ด.ช. ธีรพัฒน์ ทองสิมา 13-06-2549
6 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. พันธุ์ธัช ไชยนงค์ 01-01-2563
7 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY ด.ช. วัชรพงษ์ เศียรนอก 01-01-2563
8 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ช. ชานล วัชรรัตนพล 07-05-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE VISION ด.ช. จักรภัทร สรรเพ็ชร์ 01-01-2563
2 ทีม Angthong Sport School ด.ช. ศักย์ศรณ์ จันทร์พิทักษ์ 19-03-2550
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ถิรวิทย์ จงกล 01-01-2549
4 ทีม RSR TEAM ด.ช. เมธินทร์ ชื่นประเสริฐ 01-01-2563
5 ทีม RSR TEAM ด.ช. ชาตวิทย์ ศรีจันเวียง 01-01-2563
6 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. ธีรพงศ์ เล็กภักดี 23-06-2550
7 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. รัชชานนท์ เกิดวัฒนา 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Master Kick Taekwondo ด.ช. ธนกร หน่อแก้ว 09-10-2549
2 ทีม LIW TAEKWONDO ด.ช. กิตติวัฒน์ กิจจะอรพิน 06-05-2550
3 ทีม Gmac Gym ด.ช. ณัฐวัฒน์ พรหมวงษ์ 19-02-2550
4 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ภพธรรม ทองมีแสง 01-01-2549
5 ทีม RSR TEAM ด.ช. ณชพล นกทอง 01-01-2563
6 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. ศุภณัฐ หมื่นชะนะ 20-04-2550
7 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY ด.ช. โชคสันติสุข ยวงทอง 01-01-2563
8 ทีม ALL STAR ด.ช. ภัคพงษ์ จิตรัตน์ 19-09-2550
9 ทีม ALL STAR ด.ช. ฮาฟิสต์ แยนา 18-09-2549
10 ทีม Anan Taekwondo ด.ช. ปณิธาน สิริฤกษ์ดี 23-03-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE KICK TAEKWONDO KRABI ด.ช. เตชินท์ เบญจอริยกุล 09-09-2549
2 ทีม THE KICK TAEKWONDO KRABI ด.ช. ภานุวัฒน์ แก้วกาญจน์วัฒนา 29-04-2550
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธีร์จุฑา ขุนทึง 01-01-2563
4 ทีม ALL STAR ด.ช. ธีรพงศ์ ธภัทรโชค 21-06-2549
5 ทีม ALL STAR ด.ช. วีระเดช อุปถัมภ์ 15-01-2549
6 ทีม ALL STAR ด.ช. ชยพล จันทร์คลาย 29-10-2550
7 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. DHANABHUMI SUTTHISAWANG 15-05-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม LIW TAEKWONDO ด.ช. รู้คุณ โยธา 13-04-2549
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. ยศกร แก่นนาคำ 01-01-2563
3 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ช. วชิรศักดิ์ บัวมาศ 01-01-2563
4 ทีม Intel Taekwondo ด.ช. ชินภัทร รักไทย 08-11-2550
5 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ช. SITTHICHOCK WONGKRAN 12-02-2549
6 ทีม Believe Taekwondo ด.ช. ปฏิพล สมวงศ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. ณัฐยศ บุญเลิศ 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. ศิวาดล พรมแสง 01-01-2563
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. ฐิติวัฒน์ หอมเกษร 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE KICK TAEKWONDO KRABI ด.ช. อนันตา เลออน เคาเดลคา 01-12-2549
2 ทีม LIW TAEKWONDO ด.ช. วริศ สังข์ทอง 01-05-2550
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธนวัฒน์ ศรีเมือง 01-01-2563
4 ทีม TAWEESILP TR ด.ช. ณัฐพนธ์ จันทร์ทัพ 01-01-2563
5 ทีม Anan Taekwondo ด.ช. ณธีพัฒน์ มณีไตรพงค์ 28-07-2549
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ญ. จรรยพรรณ แสงคล้อย 10-09-2550
2 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ญ. เบญญพัฒน์ ใบหอม 28-12-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ญ. วรัญญา ตลาดเงิน 26-12-2549
2 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ญ. SUPASSADA KULNGUAN 21-11-2550
3 ทีม Major Gym ด.ญ. แพรวา จันลองรัตน์ 11-09-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE VISION ด.ญ. พัณณ์ชิตา แสงผดุง 01-01-2563
2 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด ด.ญ. ศุภกร ศรีจำปา 31-05-2550
3 ทีม RSR TEAM ด.ญ. กมลชนก สีเคน 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ศรัณภัทร วิเชียรทอง 01-01-2563
5 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. กนกวรรณ ไถวเลิศ 01-01-2563
6 ทีม ALL STAR ด.ญ. อัจฉราภรณ์ มงคลธนรัตน์ 01-06-2549
7 ทีม Intel Taekwondo ด.ญ. นวพรรษ ทั่วจบ 24-02-2550
8 ทีม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา BSRU ด.ญ. ณัฐนรี ลี้บำรุง 04-04-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. นัชชา โสตถิเศรษฐ์ 01-01-2563
2 ทีม TAWEESILP TR ด.ญ. ปณิสรา พรหมนทีทอง 25-04-2549
3 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ญ. อัณณา อยู่เกษม 30-01-2550
4 ทีม ALL STAR ด.ญ. พศิกา ศรัทธาพร 27-02-2549
5 ทีม Anan Taekwondo ด.ญ. ณัฐพัชร์ ปฐมภัคพาณิช 02-10-2549
6 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง ด.ญ. พรรณิภา อ่อนคง 04-07-2550
7 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ญ. พริศา ลิขิตรวี 23-02-2550
8 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง ด.ญ. เนติภา รักนิ่ม 11-09-2550
9 ทีม Believe Taekwondo ด.ญ. อรณาสิรี ไตรรักษ์ฐาปนกุล 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE VISION ด.ญ. เบญจณี ศรีวงศ์มณีรัตน์ 01-01-2563
2 ทีม LIW TAEKWONDO ด.ญ. เมธชนุตม์ สมจิตร 24-10-2549
3 ทีม Angthong Sport School ด.ญ. จิตต์โสภิณ ณะวงค์ 23-03-2550
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. นลัทพร แว่นแก้ว 01-01-2563
5 ทีม ALL STAR ด.ญ. ปณิดา คำสุข 29-04-2549
6 ทีม Intel Taekwondo ด.ญ. ทักษพร คุรุวาสี 01-01-2550
7 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง ด.ญ. รวิภา ทองทวี 06-09-2550
8 ทีม Believe Taekwondo ด.ญ. พัชรีรัตน์ สมัยสมภพ 01-01-2563
9 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ญ. กีรัตยา ประสานวงศ์ 21-06-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Master Kick Taekwondo ด.ญ. มัททวะศิริ มรรคกูลชัย 09-09-2549
2 ทีม Angthong Sport School ด.ญ. ณิชากร สุวรรณกาศ 08-06-2549
3 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ปราณปริยา โพธิ์กิ่ง 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. เกษราพร รุ่งแจ่มแจ้ง 01-01-2563
5 ทีม Anan Taekwondo ด.ญ. ณิฌากร ผิวดี 03-05-2549
6 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง ด.ญ. ณัฏฐกลม หนูแก้ว 16-07-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Master Kick Taekwondo ด.ญ. ลลิต์ภัทร พยัคโฆ 23-08-2549
2 ทีม ALL STAR ด.ญ. กัลยาณี แสไพศาล 12-08-2549
3 ทีม ALL STAR ด.ญ. นูรีน ธรรมธวัช 14-05-2549
4 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ญ. พรนภัส ประเสริฐพงษ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAWEESILP TR ด.ญ. เกวลิน ภาคสังข์ 14-03-2549
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. กัญจ์ณาลักษ ชื่นชูกลิ่น 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. กิตติมาส บุญเดช 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. ประกาศิต ไวยะยอด 29-11-2549
2 ทีม HEROES TAEKWONDO BANGKOK ด.ช. TINPAT WISUTSAMOT 01-01-2563
3 ทีม ALL STAR ด.ช. ธนกร กินนะศรี 03-09-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY ด.ช. กฤตเพชร หอมพวงภู่ 23-05-2549
2 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ช. กฤษสิททัศน์ ศรีสุธรรม 10-11-2549
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. วรัญญา แสงมณี 01-01-2550
2 ทีม SL Taekwondo Academy ด.ญ. มาศณัฏฐมน สังข์กิตติทวิกร 24-03-2549
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHOI's TAEKWONDO ด.ญ. KHEMJIRA KHUPPARAT 01-01-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. สมัชญา จิตรีชา 01-01-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. คุณัญญา ตั้งชัยพิพัฒน์ 01-01-2563
2 ทีม Trattaekwondo Gym ด.ญ. กำเนิดพลอย ทองดี 29-09-2550
3 ทีม เกษตรจูเนียร์ ด.ญ. นันธนันท์ อัจฉริยะวัฒน์ 05-03-2550
4 ทีม ดนัย เทควันโด ยิม ด.ญ. ดาราวิน ศศิเขมณัฏฐ์ 08-10-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Best Fighter Taekwondo ด.ญ. ชญานิศา บุญศิริ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE VISION นาย ภูมิพัฒน์ แสงผดุง 01-01-2563
2 ทีม SL Taekwondo Academy นาย ศุภณัฐ มาพบบุญ 10-04-2546
3 ทีม Angthong Sport School นาย ภูวนาท ประชา 11-11-2548
4 ทีม Angthong Sport School นาย อักษรชัย มหาหิง 24-08-2547
5 ทีม DRAGON GYM PHUKET นาย ณัฐวรรธน์ วรรธกานนท์ 24-05-2549
6 ทีม DRAGON GYM PHUKET นาย วิคเตอร์ โวโรน่า 14-03-2550
7 ทีม RSR TEAM นาย ชนินทร์ โสภาภักดี 01-01-2563
8 ทีม ALL STAR นาย ภาณุพงศ์ มักคุ้น 01-01-2549
9 ทีม CENTER & THE FAST นาย ณัฐพร แดงนก 01-01-2563
10 ทีม RSR TEAM นาย ศุภชัย เรืองวิเศษ 01-01-2563
11 ทีม ยอดปฏิภาณยิม นาย ภูรินทร์ จักขุมาพงษ์ 16-06-2547
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM นาย วชิรวิทย์ มานะนาวิกผล 01-01-2563
2 ทีม ALL STAR นาย ธนัช เตชะรัตนวิบูลย์ 01-01-2547
3 ทีม CENTER & THE FAST นาย ธเนศ ไถวเลิศ 01-01-2563
4 ทีม Chaophraya TKD นาย ภีมพล ญาณประภาส 01-01-2548
5 ทีม TAWEESILP TR นาย รัฐภูมิ วงษ์เมือง 08-05-2546
6 ทีม RSR TEAM นาย ณัฐพล ทวีสินธนานนท์ 01-01-2563
7 ทีม Taekwondo Society นาย พลากร ปั้นกาญจนโต 07-07-2548
8 ทีม ALL STAR นาย ปฏิภาณ สุนทโรวิทย์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE VISION นาย ธนกฤต สุนทรเมือง 01-01-2563
2 ทีม Angthong Sport School นาย อนันดา บุนนาค 02-07-2548
3 ทีม DRAGON GYM PHUKET นาย โช ซาอิโตะ 24-06-2549
4 ทีม DRAGON GYM PHUKET นาย พงศธร เมฆสงค์ 12-11-2550
5 ทีม DRAGON GYM PHUKET นาย พลพงศ์ วงศ์สุริยามาศ 28-08-2549
6 ทีม RSR TEAM นาย สุเมธา ปิณฑรัตน์ 01-01-2563
7 ทีม เทควันโดวังบูรพาภิมรมย์ นาย ชลิต ครุฑหุ่น 09-09-2547
8 ทีม RSR TEAM นาย ณัฐดนัย มิตรธรรมพิทักษ์ 01-01-2563
9 ทีม RSR TEAM นาย ธวัชชัย บุตรรส 01-01-2563
10 ทีม ALL STAR นาย ตฤณ โสภณสกุลวงศ์ 18-06-2547
11 ทีม Anan Taekwondo นาย สุรพัศ ฉายวงค์ 01-04-2547
12 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง นาย วศิน ชูรัตน์ 15-07-2547
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DRAGON GYM PHUKET นาย ปิยวัฒน์ เสาวลักษณาการ 23-06-2548
2 ทีม DRAGON GYM PHUKET นาย ณัฐภูมิ ชิดเชี่ยว 03-01-2546
3 ทีม CENTER & THE FAST นาย ธณากร พรหมสุขศรี 01-01-2563
4 ทีม TAWEESILP นาย ศรสิริชัย หวังสุด 26-02-2547
5 ทีม SL Taekwondo Academy นาย กิตติธัช จาดคำ 21-10-2548
6 ทีม RSR TEAM นาย สหรัฐ วงศ์รัตนชาติ 01-01-2563
7 ทีม RSR TEAM นาย อัศวิน วิษณุทันต์ 01-01-2563
8 ทีม RSR TEAM นาย ภัทรพล เจริญมาก 01-01-2563
9 ทีม ALL STAR นาย พงศธร เฟื่องน้อย 12-01-2547
10 ทีม ALL STAR นาย แทนไท ศรีแห่งโคตร 26-09-2548
11 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง นาย ชาญวิทย์ ศรีอยู่สุข 15-08-2547
12 ทีม ดนัย เทควันโด ยิม นาย กิตติธัช เกตุสกล 13-05-2548
13 ทีม CENTER & THE FAST นาย สิริภิญโญ เกษมกิจวัฒนา 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DRAGON GYM PHUKET นาย ชิน ซาอิโตะ 06-03-2546
2 ทีม DRAGON GYM PHUKET นาย กัษณ สวนอักษร 15-04-2547
3 ทีม RSR TEAM นาย อชิตพล อรุณยุธศาสตร์ 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM นาย ดนัยภัทร อินทรสมบัติ 01-01-2563
5 ทีม Chaophraya TKD นาย ธนภูมิ กิตติสาเรศ 01-01-2547
6 ทีม SL Taekwondo Academy นาย ชาล อะโหสี 04-08-2547
7 ทีม ALL STAR นาย ฐาภูมิ พรสวัสดิ์ 09-05-2547
8 ทีม ALL STAR นาย ทัตเทพ สมหา 27-05-2546
9 ทีม Anan Taekwondo นาย ปาลิต ดาราฉาย 25-05-2547
10 ทีม CHOI's TAEKWONDO นาย THANAPATTRA SUTTHISAWANG 13-09-2547
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Angthong Sport School นาย ณัฐชนน ศรีทะ 12-01-2547
2 ทีม Angthong Sport School นาย บรรณสิทธิ์ จำนงค์กุล 12-08-2547
3 ทีม RSR TEAM นาย ณัฐวัฒน์ วงษ์ชู 01-01-2563
4 ทีม CENTER & THE FAST นาย ฐิตินันท์ สินเกิดสุข 01-01-2563
5 ทีม SL Taekwondo Academy นาย เหมรัศมิ์ ทูคำมี 08-09-2548
6 ทีม ALL STAR นาย จักรภพ ศรีวิไลย 17-01-2548
7 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง นาย ธนภัทร หนูสิงห์ 26-07-2547
8 ทีม ALL STAR นาย รัชเดช ท้าวสกุล 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DRAGON GYM PHUKET นาย ธีรธวัช บุญฤทธิ์ 14-01-2546
2 ทีม Phaitoon Taekwondo นาย เสฎร์ฐวุฒิ พงศจิระกร 01-01-2563
3 ทีม SL Taekwondo Academy นาย ธนิท ทูคำมี 03-09-2547
4 ทีม ALL STAR นาย หฤษฏ์ วาศด้วงมา 11-08-2548
5 ทีม Anan Taekwondo นาย ธีรเมธ นาคเอี่ยม 04-01-2548
6 ทีม ALL STAR นาย ณัฐดนัย มหาสิงห์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DRAGON GYM PHUKET นาย ทิม ไอซ์ฮอร์น 16-08-2546
2 ทีม Chaophraya TKD นาย จตุพร บุญจันทร์ 01-01-2547
3 ทีม Phaitoon Taekwondo นาย เจษฎาภร ทองอินทร์ 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM นาย เบน ดาวิดา อาวิแดน 01-01-2563
5 ทีม RSR TEAM นาย ณัฏฐ์เมธี วิภาวัสวุฒิกุล 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Phaitoon Taekwondo นาย พิพัฒน์ ประกอบเพ็ชร 01-01-2563
2 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง นาย กันตพงศ์ ฤทธิรงค์ 22-08-2546
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Angthong Sport School นาย ศิวกร เกาะกลาง 22-01-2547
2 ทีม V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY นาย ศักรินทร์ สร้อยจิตร 20-02-2547
3 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด นาย เจษฎา โพธาราเจริญ 01-05-2546
4 ทีม ARUNVITHAYA Tkd นาย กนก หวานชื่น 06-05-2548
5 ทีม ALL STAR นาย กนกพล อุปวรพงษ์ 20-04-2548
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD น.ส. ตุลยากร รัศมี 01-01-2548
2 ทีม SL Taekwondo Academy น.ส. เบญจมาส พุทธชนม์ 21-07-2548
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม LIW TAEKWONDO น.ส. ณัฐธิชา สืบมงคล 14-12-2548
2 ทีม Chaophraya TKD น.ส. รดาณัฐ วงษ์เจริญ 01-01-2548
3 ทีม เกษตรจูเนียร์ น.ส. เขมวันต์ ใบหอม 14-09-2548
4 ทีม ALL STAR น.ส. กิรณา ฤทธิเรือง 01-01-2563
5 ทีม RSR TEAM น.ส. วิศุตา ปรีชากุล 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ALL STAR น.ส. ปัญญ์ศิรา เนาว์สุวรรณ 01-01-2547
2 ทีม SL Taekwondo Academy น.ส. กันยาวีร์ ใจกล้า 09-03-2548
3 ทีม Anan Taekwondo น.ส. แพรไพลิน บุญทิม 22-05-2546
4 ทีม ดนัย เทควันโด ยิม น.ส. ชญาภา ธนาดุลสกล 06-03-2547
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE KICK TAEKWONDO KRABI น.ส. เจนนีเฟอร์ มาริสา ดอว์สัน 05-10-2548
2 ทีม Angthong Sport School น.ส. ปิ่นแก้ว แซ่โค้ว 02-12-2548
3 ทีม Angthong Sport School น.ส. วริษา เมฆขจร 08-03-2546
4 ทีม RSR TEAM น.ส. ธัญญ์ภัสร์ มะโนตา 01-01-2563
5 ทีม ALL STAR น.ส. ภานุมาศ สุขประสงค์ 08-11-2548
6 ทีม Chaophraya TKD น.ส. อนัญญา ทรัพย์เจริญ 01-01-2546
7 ทีม TAWEESILP TR น.ส. ศศิกานต์ วงษ์เมือง 14-10-2547
8 ทีม RSR TEAM น.ส. ศิริรัตน์ ขุนคงเสถียร 01-01-2563
9 ทีม RSR TEAM น.ส. สริดา นันทประดิษฐ์ 01-01-2563
10 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY น.ส. สวิชญา ธงไชยฤทธิ์ 01-01-2563
11 ทีม Anan Taekwondo น.ส. สุชัญญา หุ่นพานิช 26-06-2546
12 ทีม SL Taekwondo Academy น.ส. อรพัสตร์ คำอินยุทธ 27-06-2548
13 ทีม ALL STAR น.ส. ปานเลขา ทองปาน 01-01-2563
14 ทีม ดนัย เทควันโด ยิม น.ส. พรรณวดี โมฬารักษ์ 18-07-2546
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Gmac Gym น.ส. ศศิปภัสร์ สุขอนันต์โชติ 02-12-2548
2 ทีม Angthong Sport School น.ส. วิภาพรรณ์ รินทะวงศ์ 13-05-2547
3 ทีม V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY น.ส. นภสร ภิญโญ 20-12-2547
4 ทีม RSR TEAM น.ส. อรวัณ รัศมีประภา 01-01-2563
5 ทีม Chaophraya TKD น.ส. เบญจมาศ มโนลี 01-01-2548
6 ทีม Phaitoon Taekwondo น.ส. อาภาวรรณ ชุนหะศรี 01-01-2563
7 ทีม SL Taekwondo Academy น.ส. พิรญาณ์ ตลาดเงิน 03-02-2548
8 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง น.ส. อนามิกา คงช่วย 25-04-2547
9 ทีม เกษตรจูเนียร์ น.ส. นันทิภัทร ภาระ 10-05-2546
10 ทีม ดนัย เทควันโด ยิม น.ส. ปวริศา พินงูเหลือม 10-02-2548
11 ทีม ยอดปฏิภาณยิม น.ส. ตรีดาว ศรีสังข์ 17-08-2548
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Angthong Sport School น.ส. รัชณีรมณ์ ขันทะชา 18-10-2548
2 ทีม Angthong Sport School น.ส. ปภาวินี แสนปราบ 29-12-2547
3 ทีม Angthong Sport School น.ส. ปิยสุดา ไทยถนอม 05-06-2546
4 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด น.ส. พรชนก ปันเป็ง 17-03-2546
5 ทีม RSR TEAM น.ส. มุกตาภา อิ่มอร่าม 01-01-2563
6 ทีม RSR TEAM น.ส. รัฐพิมล ใยยะผลสุข 01-01-2563
7 ทีม เทควันโดวังบูรพาภิมรมย์ น.ส. แขนภา ภักดีเขียว 13-01-2546
8 ทีม Anan Taekwondo น.ส. จิรัชญา แสงจันทร์ศิริ 22-04-2546
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม T.T TAEKWONDO GYM น.ส. ฐิติรัตน์ พิพัฒน์ไพศาล 24-08-2546
2 ทีม RSR TEAM น.ส. สุภาวดี พรมรักษ์ 01-01-2563
3 ทีม ALL STAR น.ส. สุชาวลี เอียดทอง 01-01-2546
4 ทีม ALL STAR น.ส. เกตน์สิรี บุญตา 07-12-2548
5 ทีม CENTER & THE FAST น.ส. ชุติมันต์ คำทอง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Angthong Sport School น.ส. สุภัสสร อ่ำเจริญ 06-11-2546
2 ทีม RSR TEAM น.ส. ธนัชญา ขุนทึง 01-01-2563
3 ทีม Phaitoon Taekwondo น.ส. ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ 01-01-2563
4 ทีม Trattaekwondo Gym น.ส. ณัฐกัญญ์ บุญศรี 27-08-2547
5 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง น.ส. เดือนอำไพ อ่อนคง 01-07-2548
6 ทีม ALL STAR น.ส. สุพิชญา ขนอม 01-01-2563
7 ทีม CENTER & THE FAST น.ส. ศศิกานต์ ทองจันทร์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Angthong Sport School น.ส. ชุติภา วงศาเนา 25-09-2546
2 ทีม Phaitoon Taekwondo น.ส. พิชชาอร จงกิจสถาพร 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม INTER TAEKWONDO ACADEMY น.ส. มณีวรรณ วะโรรส 07-04-2548
2 ทีม ศรณ์กริชเทควันโด น.ส. เบญญาภา ทาสี 08-11-2547
3 ทีม ALL STAR น.ส. ฟิรดาวซ์ กาหลง 01-01-2547
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นาย ศุภวิชญ์ เหล่าพลประทีป 06-09-2544
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นาย นรินทร์ภัทร์ ดำรงพลรัตน์ 12-05-2545
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SL Taekwondo Academy นาย ศิวกร จูเจีย 22-08-2545
2 ทีม The Best Fighter Taekwondo นาย ศุภวิชญ์ เกิดวัฒนา 01-01-2563
3 ทีม ALL STAR นาย พศวัต ศรัทธาพร 18-09-2545
4 ทีม RSR TEAM นาย อาทิตย์ พิมพ์ประดับ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Angthong Sport School นาย พงศ์ธร มะโนรัตน์ 12-08-2545
2 ทีม RSR TEAM นาย สิรภพ โพธิ์กิ่ง 01-01-2563
3 ทีม ยอดปฏิภาณยิม นาย นิติพัฒน์ สิงหะ 01-01-2545
4 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY นาย ธนะชล หลั่งทรัพย์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY นาย กฤษฎา ภาสะนันท์ 01-01-2563
2 ทีม Kasetsart นาย จิรทีปต์ พิมสาร 07-10-2544
3 ทีม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นาย ธีรพัฒน์ อุปวรพงษ์ 09-05-2545
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY นาย คุณากร ทองนิ่ม 01-01-2563
2 ทีม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นาย กฤษดา กาชัย 23-02-2545
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต น.ส. ธนพร กุลเดช 06-01-2545
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM น.ส. สุชานาถ วิเชียรทอง 01-01-2563
2 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY น.ส. ชัชชญา ใจหอม 01-01-2563
3 ทีม WST Taekwondo น.ส. สุวรรณา เทวารัมย์ 20-12-2545
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM น.ส. ขนิษฐา ศรีเมือง 01-01-2563
2 ทีม ALL STAR น.ส. กัญญาวีร์ แสงไพบูลย์ 01-01-2545
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม LIW TAEKWONDO น.ส. สุดาลิน เพ็ชรักษ์ 31-08-2545
2 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY น.ส. ธิดารัตน์ คำเคน 01-01-2563
3 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง น.ส. จิราวรรณ บุญพลับ 09-06-2546
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Kasetsart น.ส. อุษณีย์ นิลละเอียด 27-11-2539
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Kasetsart น.ส. ศุภิสรา วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 08-05-2540
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM น.ส. คีตะภัทร พรหมเอาะ 01-01-2563
2 ทีม CENTER & THE FAST น.ส. มยุรฉัตร เศรษฐชาติกุล 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAWEESILP TR น.ส. ศิรประภา ทูลธรรม 27-11-2545


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 THIRAWUTH JANTAMONGKOL เขียว ชาย CHOI's TAEKWONDO
2 PIMNARA TIRAPATWARUNTORN เหลือง หญิง CHOI's TAEKWONDO
3 PIMNARA TIRAPATWARUNTORN เขียว หญิง CHOI's TAEKWONDO
4 PUNJARAS PATTARAKITPIBOON เหลือง หญิง CHOI's TAEKWONDO
5 ด.ช.ปัณณวิชญ์ เจริญเกียรติตรัย เขียว ชาย Chalermkwan Education
6 อริสา มาน้อย เขียว หญิง T.T TAEKWONDO GYM
7 ณัฐรดา​ ข่วงอารินทร์​ เหลือง หญิง New Gen
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 BOONPIPAT CHAIYO แดง ชาย CHOI's TAEKWONDO
2 BOONPIPAT CHAIYO ดำแดง ชาย CHOI's TAEKWONDO
3 KANTEERA RODMUANG แดง หญิง CHOI's TAEKWONDO
4 KANTEERA RODMUANG ดำแดง หญิง CHOI's TAEKWONDO
5 AUNNAYA PATTARAKIJPIBOON แดง หญิง CHOI's TAEKWONDO
6 AUNNAYA PATTARAKIJPIBOON ดำแดง หญิง CHOI's TAEKWONDO
7 PATTHANANT SUNITSAKUL ฟ้า หญิง CHOI's TAEKWONDO
8 THIRAWUTH JANTAMONGKOL ฟ้า ชาย CHOI's TAEKWONDO
9 PUNJARAS PATTARAKITPIBOON เหลือง หญิง CHOI's TAEKWONDO
10 CHAYANICH PHOTIDA เหลือง หญิง CHOI's TAEKWONDO
11 อรนิชชา ปิยะสกุลชาติ ขาว หญิง PUTTACHAD TAEKWONDO
12 ชนทัช หมู่สันเทียะ ขาว ชาย PUTTACHAD TAEKWONDO
13 พิชญะ อุบลวรรณี ขาว ชาย PUTTACHAD TAEKWONDO
14 ภคนนท์ เมืองมูล ขาว ชาย PUTTACHAD TAEKWONDO
15 ปาณิภา เนตรวิเชียร เขียว หญิง PUTTACHAD TAEKWONDO
16 ธนพร อุ่นใจ เหลือง หญิง PUTTACHAD TAEKWONDO
17 ณดล นุเทพสุ เขียว ชาย PUTTACHAD TAEKWONDO
18 ญานิศา กันหาสาย ฟ้า หญิง PUTTACHAD TAEKWONDO
19 ลภัสรดา นาคน้อย เหลือง หญิง KANAWAT TKD POOMSAE
20 สิรภัทร ศิริรัตน์ เขียว หญิง New Gen
21 วินิทรา คงสมบัติ เหลือง หญิง ชีวินเทควันโด
22 ด.ช.พุทธคุณ พยัคฆพงษ์ เหลือง ชาย Trattaekwondo Gym
23 ด.ช.ณัฐวรรธน์ เครงรัศมี เหลือง ชาย Trattaekwondo Gym
24 TONFA GIADTIYOTKAILAT เขียว ชาย TreeHouse Taekwondo
25 TONFA GIADTIYOTKAILAT ฟ้า ชาย TreeHouse Taekwondo
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 มนัสนันท์ ชมจันทร์ เขียว หญิง New Gen
2 KITCHAI NERNSUWAN เหลือง ชาย CHOI's TAEKWONDO
3 KITCHAI NERNSUWAN เขียว ชาย CHOI's TAEKWONDO
4 MINTITA BENJARONGLERTWARA ดำแดง หญิง CHOI's TAEKWONDO
5 PATTHANANT SUNITSAKUL ฟ้า หญิง CHOI's TAEKWONDO
6 ITTIPAT HONGCHINTAKUL ดำแดง ชาย CHOI's TAEKWONDO
7 CHAYANICH PHOTIDA เหลือง หญิง CHOI's TAEKWONDO
8 ด.ญ.วันวิสาข์ เจริญเกียรติตรัย ฟ้า หญิง Chalermkwan Education
9 ด.ญ.ณัฐกมล สุรดินทร์กูร ฟ้า หญิง Chalermkwan Education
10 ด.ช.ธนวุฒิ มุสิกรัตน์ เขียว ชาย TIGER THAI Paiboon Taekwondo Kid Saimai
11 เด็กหญิงรมณ แผ้วลุ่มแฝก เขียว หญิง ARUNVITHAYA Tkd
12 เปรมยุดา หมู่สันเทียะ ขาว หญิง PUTTACHAD TAEKWONDO
13 อัชพัช ปิยะสกุลชาติ ขาว ชาย PUTTACHAD TAEKWONDO
14 เปมิกา แสงหอย เหลือง หญิง PUTTACHAD TAEKWONDO
15 สาริศา เสวกสุข ฟ้า หญิง PUTTACHAD TAEKWONDO
16 ITTIPAT HONGCHINTAKUL แดง ชาย CHOI's TAEKWONDO
17 MINTITA BENJARONGLERTWARA แดง หญิง CHOI's TAEKWONDO
18 ปรวิทย์ นาคะพัฒนากุล แดง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
19 ปรวิทย์ นาคะพัฒนากุล ดำแดง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
20 ภวิน แถมนามโฮง ดำแดง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
21 พิสิษฐ์ นิ่มอนุสรณ์กุล เขียว ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
22 ธีรศาสนติ์ ศรีพสุธา เขียว ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
23 จอมกนก อรรฆยากร เหลือง หญิง New Gen
24 วรภัทร ปลายเนตร เหลือง ชาย The Best Fighter Taekwondo
25 ด.ช. อชิรภัทร์ สิทธิ์ปีวราเดช ฟ้า ชาย ธนาเทควันโด
26 ด.ช.ธนกร เลาศรีรัตนตรัย แดง ชาย Trattaekwondo Gym
27 ด.ญ.พิมพ์นารา เจริญชัยธนาธิป ดำแดง หญิง Trattaekwondo Gym
28 ด.ช.จักรินทร์ ก๊วยศิริกุล เขียว ชาย Trattaekwondo Gym
29 ชาลิสา พวงเดชานนท์ เหลือง หญิง เกษตรจูเนียร์
30 PANUPONG PHOSANTHIA เขียว ชาย HEROES TAEKWONDO BANGKOK
31 ณลดา เพชรชนะ แดง หญิง Believe Taekwondo
32 ด.ช. อชิรภัทร์ สิทธิ์ปีวราเดช เขียว ชาย ธนาเทควันโด
33 KRIN JESDANGKUL เขียว ชาย TreeHouse Taekwondo
34 KRIN JESDANGKUL ฟ้า ชาย TreeHouse Taekwondo
35 PHADCHARIN PHANPANYAWUT ฟ้า หญิง TreeHouse Taekwondo
36 PHADCHARIN PHANPANYAWUT น้ำตาล หญิง TreeHouse Taekwondo
37 KAVINTIDA VANAYOTHIN ฟ้า หญิง TreeHouse Taekwondo
38 KAVINTIDA VANAYOTHIN น้ำตาล หญิง TreeHouse Taekwondo
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 NAPHAT ARPHAMONGKOL ดำแดง หญิง CHOI's TAEKWONDO
2 KANYANAT SILPAIBOONPANICH ดำแดง หญิง CHOI's TAEKWONDO
3 PATTANADETH SUKMAR เหลือง ชาย CHOI's TAEKWONDO
4 PATTANADETH SUKMAR เขียว ชาย CHOI's TAEKWONDO
5 ด.ญ. ธารารัตน์ นุชยิ้มย่อง เขียว หญิง VK BackEnd.
6 ชยุตตรา ลายสุวรรณชัย แดง หญิง V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY
7 วชิรวิชญ์ แค่มจันทึก ดำแดง ชาย V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY
8 สุชานรี กุลอ่อน ฟ้า หญิง PUTTACHAD TAEKWONDO
9 ด.ญ.วิชญาดา คำชัย เขียว หญิง RSR TEAM
10 ด.ญ.วิชญาพร คำชัย เขียว หญิง RSR TEAM
11 ณัฏฐากร นิยมกุล ดำแดง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
12 ศุภสิทธิ์ สังข์สวัสดิ์ ดำแดง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
13 ปุญวิชย์ สมวิทูร ดำแดง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
14 ภวิน แถมนามโฮง แดง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
15 พิศิษฐ์ นิ่มอนุสรณ์กุล เหลือง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
16 พิสิษฐ์ นิ่มอนุสรณ์กุล เขียว ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
17 ธีรศาสนติ์ ศรีพสุธา เหลือง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
18 ภัทรานันท์ อินทุ่ม น้ำตาล หญิง New Gen
19 ธีรภัทร รำสูงเนิน น้ำตาล ชาย New Gen
20 กัณฑ์อเนก รักแสงทอง เขียว ชาย New Gen
21 อาชาวิน วงศ์รักษา แดง ชาย New Gen
22 ทิพย์ธารา กีร์ตะเมคินทร์ เหลือง หญิง New Gen
23 ภูษณิศา ธารีพืชน์ ดำแดง หญิง New Gen
24 สริญญา ศิริรัตน์ ดำแดง หญิง New Gen
25 ด.ญ.สุภานิชา ศิลประพันธ์ น้ำตาล หญิง ALL STAR
26 ด.ช.กฤตนัย เลียดประถม ดำแดง ชาย Trattaekwondo Gym
27 ด.ญ.หนึ่งฤทัย ก๊วยศิริกุล เขียว หญิง Trattaekwondo Gym
28 สุรพิชญ หาญพานิชกิจการ แดง ชาย เกษตรจูเนียร์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธนา เขียวลายเลิศ ดำแดง ชาย New Gen
2 ปุญชญา อิทธิกำจร ดำแดง หญิง New Gen
3 JIRAPHAT SARISDIWONGSE ดำแดง ชาย CHOI's TAEKWONDO
4 PATTARADANAI THONGSINKASEM ดำแดง ชาย CHOI's TAEKWONDO
5 เด็กหญิงเตชินี ตันเจริญ ดำแดง หญิง ARUNVITHAYA Tkd
6 ชยกร ตันติชุติมา ดำแดง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
7 ณัฏฐากร นิยมกุล ดำแดง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
8 ศุภสิทธิ์ สังข์สวัสดิ์ ดำแดง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
9 ปุญวิชย์ สมวิทูร ดำแดง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
10 ณัฐปภัสร์ ทองพิมพ์ เหลือง หญิง New Gen
11 ด.ช.จักรพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ ดำแดง ชาย Trattaekwondo Gym
12 ด.ญ.ลลิล ชูช่วย ดำแดง หญิง Trattaekwondo Gym
13 พริศา ลิขิตรวี ฟ้า หญิง เกษตรจูเนียร์
14 เบญญพัฒน์ ใบหอม แดง หญิง เกษตรจูเนียร์
15 SAWAROSE SIRINAWANIL ฟ้า หญิง TreeHouse Taekwondo
16 SAWAROSE SIRINAWANIL น้ำตาล หญิง TreeHouse Taekwondo
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ศิรประภา ดีอาษา เหลือง หญิง New Gen
2 ยุวรัตน์ มังคุด แดง หญิง THE VISION
3 TANASORN KLUNGCHAMNAN ดำ ชาย CHOI's TAEKWONDO
4 ISARIYA NILSUWAN เหลือง หญิง CHOI's TAEKWONDO
5 ISARIYA NILSUWAN เขียว หญิง CHOI's TAEKWONDO
6 PALAT CHIRAKRAISOTHORN ดำ ชาย CHOI's TAEKWONDO
7 IN SEOK JANG ดำ ชาย ICS TAEKWONDO TEAM
8 นภสร ภิญโญ ดำ หญิง V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY
9 นางสาวอารยา จันทเขตต์ ดำแดง หญิง ARUNVITHAYA Tkd
10 นายนราธิป กงไกรศร น้ำตาล ชาย ARUNVITHAYA Tkd
11 นายเตชินท์ ตันเจริญ ฟ้า ชาย ARUNVITHAYA Tkd
12 นายธนกร ทรัพย์มา ดำ ชาย ARUNVITHAYA Tkd
13 ชยกร ตันติชุติมา ดำ ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
14 ลลิตวดี ห่านศรีวิจิตร แดง หญิง New Gen
15 ธีรวัฒน์ พวงคำ ขาว ชาย The Best Fighter Taekwondo
16 ธัญพิชชา อาบุญงาม น้ำตาล หญิง The Best Fighter Taekwondo
17 น.ส.ณัฐพร นรมาศ ดำ หญิง Trattaekwondo Gym
18 SARACH THARATHIPPITHAK ดำ ชาย TreeHouse Taekwondo
19 THANAWIT HITANG น้ำตาล ชาย TreeHouse Taekwondo
20 PHANTHIRA KRIENGKOMOL ดำ หญิง TreeHouse Taekwondo
21 NIRUCHA KEAWKALONG ดำ หญิง TreeHouse Taekwondo
22 THANAWIT HITANG แดง ชาย TreeHouse Taekwondo
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 PALAT CHIRAKRAISOTHORN ดำ ชาย CHOI's TAEKWONDO
2 นายพลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์ ดำ ชาย ARUNVITHAYA Tkd
3 ปฎิมา คงพารา ดำ หญิง New Gen
4 กุลลรัตน์ เหลืองประเสริฐ เหลือง หญิง The Best Fighter Taekwondo
5 นายปารินทร์ มัญญะหงษ์ ดำ ชาย Kasetsart
6 น.ส.จริยา จันทร์เกศรี ดำ หญิง Trattaekwondo Gym
7 นาย ชุติเทพ กองจุมพล ดำ ชาย Kasetsart
8 นันท์นภัส ประเสริฐพงษ์ แดง หญิง The Best Fighter Taekwondo
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 PUNJARAS PATTARAKITPIBOONPIMNARA TIRAPATWARUNTORN เหลือง หญิง CHOI's TAEKWONDO
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 THIRAWUTH JANTAMONGKOLPATTHANANT SUNITSAKUL ฟ้า ชาย - หญิง CHOI's TAEKWONDO
2 PUNJARAS PATTARAKITPIBOONPIMNARA TIRAPATWARUNTORN เหลือง หญิง CHOI's TAEKWONDO
3 AUNNAYA PATTARAKIJPIBOONKANTEERA RODMUANG แดง หญิง CHOI's TAEKWONDO
4 AUNNAYA PATTARAKIJPIBOONKANTEERA RODMUANG ดำแดง หญิง CHOI's TAEKWONDO
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 THIRAWUTH JANTAMONGKOLPATTHANANT SUNITSAKUL ฟ้า ชาย - หญิง CHOI's TAEKWONDO
2 ด.ญ.พิชญาพร คล้ายเนตรด.ญ.วันวิสาข์ เจริญเกียรติตรัย ฟ้า หญิง Chalermkwan Education
3 ด.ญ.ทักษพร พิทยราชศักดิ์ด.ญ.ณัฐกมล สุรดินทร์กูร ฟ้า หญิง Chalermkwan Education
4 BOONPIPAT CHAIYOKANTEERA RODMUANG ดำแดง ชาย - หญิง CHOI's TAEKWONDO
5 BOONPIPAT CHAIYOKANTEERA RODMUANG แดง ชาย - หญิง CHOI's TAEKWONDO
6 ณัชพล ทองพูลแสงสว่างลภัสรดา นาคน้อย เหลือง ชาย - หญิง KANAWAT TKD POOMSAE
7 KRIN JESDANGKULTONFA GIADTIYOTKAILAT เขียว ชาย TreeHouse Taekwondo
8 PHADCHARIN PHANPANYAWUTKAVINTIDA VANAYOTHIN น้ำตาล หญิง TreeHouse Taekwondo
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 KANYANAT SILPAIBOONPANICHNAPHAT ARPHAMONGKOL ดำแดง หญิง CHOI's TAEKWONDO
2 วรันธร ขจรคุณากรปฐมพร รักการงาน เหลือง ชาย - หญิง The Best Fighter Taekwondo
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 KANYANAT SILPAIBOONPANICHNAPHAT ARPHAMONGKOL ดำแดง หญิง CHOI's TAEKWONDO
2 ธนา เขียวลายเลิศวราลี เกื้อนุ้ย ดำแดง ชาย - หญิง New Gen
3 ด.ช.จักรพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ด.ญ.ลลิล ชูช่วย ดำแดง ชาย - หญิง Trattaekwondo Gym
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ปุญชญา อิทธิกำจรธนา เขียวลายเลิศ ดำแดง ชาย - หญิง New Gen
2 PATTANADETH SUKMARISSSARIYA NILSUWAN เหลือง ชาย - หญิง CHOI's TAEKWONDO
3 PATTANADETH SUKMARISSSARIYA NILSUWAN เขียว ชาย - หญิง CHOI's TAEKWONDO
4 นายธนกร ทรัพย์มานางสาวณํฐณิชา ทองดี ดำ ชาย - หญิง ARUNVITHAYA Tkd
5 นายชัชวาลย์ อาชีวะน.ส.ณัฐพร นรมาศ ดำ ชาย - หญิง Trattaekwondo Gym
6 NIRUCHA KEAWKALONGSARACH THARATHIPPITHAK ดำ ชาย - หญิง TreeHouse Taekwondo
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นายธนกร ทรัพย์มานางสาวณํฐณิชา ทองดี ดำ ชาย - หญิง ARUNVITHAYA Tkd
2 นายชุติเทพ กองจุมพลนายพลัฏฐ์ จีระไกรโสธร ดำ ชาย Kasetsart
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 PUNJARAS PATTARAKITPIBOONPIMNARA TIRAPATWARUNTORNCHAYANICH PHOTIDA เหลือง หญิง CHOI's TAEKWONDO
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธีรศาสนติ์ ศรีพสุธาณัชพล ทองพูลแสงสว่างพิสิษฐ์ นิ่มอนุสรณ์กุล เหลือง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
2 มนัสนันท์ ชมจันทร์สิรภัทร ศิริรัตน์จอมกนก อรรฆยากร เขียว หญิง New Gen
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ญานิศา กันหาสายสาริศา เสวกสุขสุชานรี กุลอ่อน ฟ้า หญิง PUTTACHAD TAEKWONDO
2 ปรวิทย์ นาคะพัฒนากุล ปุญวิชย์ สมวิทูรภวิน แถมนามโฮง ดำแดง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ศุภสิทธิ์ สังข์สวัสดิ์ณัฏฐากร นิยมกุลชยกร ตันติชุติมา ดำแดง ชาย KANAWAT TKD POOMSAE
2 SAWAROSE SIRINAWANILKAVINTIDA VANAYOTHINPHADCHARIN PHANPANYAWUT ฟ้า หญิง TreeHouse Taekwondo
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 JIRAPHAT SARISDIWONGSETANASORN KLUNGCHAMNANPATTARADANAI THONGSINKASEM ดำ ชาย CHOI's TAEKWONDO
2 นางสาวอารยา จันทเขตต์นาวสาวอัญชิษฐา จีระฐีติเด็กหญิงเตชินี ตันเจริญ ดำแดง หญิง ARUNVITHAYA Tkd
3 ปุญชญา อิทธิกำจรปฎิมา คงพาราภูษณิศา ธารีพืชน์ ดำ หญิง New Gen
4 น.ส.ณัฐพร นรมาศน.ส.ณัฐกัญญ์ บุญศรีด.ญ.ลลิล ชูช่วย ดำ หญิง Trattaekwondo Gym
5 NIRUCHA KEAWKALONGPHANTHIRA KRIENGKOMOLSARACH THARATHIPPITHAK ดำ ชาย - หญิง TreeHouse Taekwondo
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 เด็กหญิงเตชินี ตันเจริญนาวสาวอัญชิษฐา จีระฐีตินางสาวอารยา จันทรเขตต์ ดำแดง หญิง ARUNVITHAYA Tkd