ชิงชนะเลิศจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนจรัสพิชากร
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 05/01/2020 ~ 05/01/2020

ชื่อผู้จัด : ปิดระบบรับสมัคร
เบอร์ติดต่อ : ประกาศ :
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ช. เมธพนธ์ สิงห์โตทอง 15-12-2554
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. นิมรอน หมาดโหยด 01-01-2563
3 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ช. นนทพัทธ์ ทุ่มเกิด 16-11-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. จันทร์ปรัชญ์ ใจแจ้ง 01-01-2563
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ช. ภีมวัจน์ ศรีนุ่น 01-01-2563
3 ทีม SK Center NST ด.ช. ศุภกฤต แสงประดิษฐ์ 16-04-2553
4 ทีม D&D Thungsong Taekwondo ด.ช. บีเยศ กลิ่นดี 29-01-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SK Center NST ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ภู่รัตนมาลย์ 22-04-2554
2 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ช. ภูตะวัน พืชโรจน์ 06-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms ด.ช. พฤกษ์ สุนทรนนท์ 04-05-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ปุณยวัจน์ พละศึก 04-06-2553
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. แทนธัญญ์ ขุนเต่า 20-02-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D&D Thungsong Taekwondo ด.ญ. พิมลภัส จันทร์เมืองไทย 28-01-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ทองไพรำ พันธุ์สนิท 08-10-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. ปพิชญา สุวคันธกุล 01-01-2563
2 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ญ. ปิญชาน์ อักษรกุล 02-03-2554
3 ทีม SK Center NST ด.ญ. ภูชนก จิตสมพงษ์ 16-07-2554
4 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ณัฐภัทร คงบ้านควน 14-02-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SK Center NST ด.ญ. กัญญาวีร์ กลิ่นพงศ์ 15-09-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ธนาพัฒน์ ซ้ายหุย 05-03-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D&D Thungsong Taekwondo ด.ช. ปัณวรรธน์ สุขโข 09-11-2552
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ธนาธิป เล็กเกาะทวด 23-11-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. กฤษกร พันธนิตย์ 12-06-2552
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. รพีภัทร พันธุ์สนิท 14-07-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SK Center NST ด.ช. กฤษฎา รัตนพงค์ 12-01-2552
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. พัทธดนย์ ชูเมือง 06-01-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ช. ภูริวัฒน์ พันภู 23-10-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D&D Thungsong Taekwondo ด.ญ. อรนลิล บุญเซียม 29-09-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SK Center NST ด.ญ. พนิตฐดา สุขประจันทร์ 04-09-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. เจนสุดา พรมสืบ 01-01-2563
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. กัญญพัชร ส้มเขียวหวาน 29-12-2551
3 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. อลิสา อุ่นวิมล 06-06-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช ด.ญ. ภัชราพร อ้วมแย้ม 01-01-2563
2 ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด ด.ญ. ชนกภัทร บุษบา 18-07-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม ด.ญ. ณัฐกานต์ วิสุทธิสรรพ 26-02-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก -48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D&D Thungsong Taekwondo นาย ภาณุพงศ์ ชูคำ 21-04-2548
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช นาย วัชรินทร์ ไชยนุรักษ์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก -51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช นาย ปิยะทัฐ ขนานแก้ว 01-01-2562
2 ทีม D&D Thungsong Taekwondo นาย จักรภัทร จันทร์เมืองไทย 12-05-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก -55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม นาย จรขศักดิ์ ณ นคร 22-04-2546
2 ทีม D&D Thungsong Taekwondo นาย ธีธัช โทนาอรรถ 30-01-2547
3 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช นาย สุประวีณ์ กิจวิบูลย์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก -59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช นาย พลาธิป เหลืองตรงกิจ 01-01-2562
2 ทีม หัวอิฐเทควันโดยิม นาย กิตติธัช สิงห์โตทอง 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก -63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช นาย ฤทธิภูมิ เรืองศรี 01-01-2562
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก -68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช นาย ธีรพัฒน์ สุคนธเขตร์ 01-01-2563
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช นาย ฤทธิ์ภูมิ เรืองศรี 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก -73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก -78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช นาย ณฐพงศ์ เสามั่น 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pavaris Gyms น.ส. นพรดา อรรถประจง 03-07-2547
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก -44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก -46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก -49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D&D Thungsong Taekwondo น.ส. พิศมาศ สวัสดิวงศ์ 21-03-2547
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก -52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D&D Thungsong Taekwondo น.ส. เปรมกมล สุชาติพงศ์ 14-04-2548
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช น.ส. อภิสรา รอดมี 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก -55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก -59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก -63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D&D Thungsong Taekwondo น.ส. พิชญธิดา แก้วศรีนวล 03-05-2548
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช น.ส. อุษามณี ศรีสว่าง 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก -68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D&D Thungsong Taekwondo น.ส. อรอนงค์ ทองประดับ 02-03-2556
2 ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช น.ส. ศุทธินี เพชรมุณี 01-01-2563
Class โรงเรียน
ต่อสู้ทีม