รายการ :ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๐
สถานที่แข่งขัน :ณ โรงยิมส์อเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา
จังหวัด :ยะลา
แข่งวันที่ :03/07/2022 ~ 07/07/2022

ผู้จัด :สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ปิดระบบรับสมัคร :30 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :๐๘ ๖๒๙๐ ๕๕๓๓ , ๐๗ ๓๒๑ ๒๘๙๙ ๐๘๑ ๙๖๓ ๑๖๒๙
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


7-9 ปี A:30 M:18 F:12 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 10-12 ปี A:87 M:63 F:24 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
13-15 ปี A:114 M:78 F:36 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 16-18 ปี A:93 M:67 F:26 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
19-35 ปี A:65 M:48 F:17 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:389 B:0 C:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 9 5 4 0 0 นายทวี ดำศรี
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 8 6 2 0 0 นายเชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า
3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 10 7 3 0 0 Mr.Galuh yuliar denata
4 ชมมปันจักสีลัตโรงเรียนปะทิววิทยา 1 0 1 0 0 นายวิรนันต์ จันดี
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 20 11 9 0 0 นายซอบรี เจะนิ
6 รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 25 14 11 0 0 นายไพรัตน์ สังข์ทอง
7 yala sports school 9 5 4 0 0 นายซอบรี เจะนิ
8 ปันจสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 7 5 2 0 0 นายกิตติศักดิ์ อาแว
9 ชมรมปันจักสีลัตเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 5 5 0 0 0 นายอับดุลการีม ยูโซ๊ะ
10 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 20 10 10 0 0 นายซูไฮมิง หะเดร์
11 รร.ธรรมวิทยามูลนิธิยะลา 10 10 0 0 0 มุตซีดีน บือราเฮง
12 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 10 7 3 0 0 นายอิรฟาน มะลี
13 YRU. YALA 3 3 0 0 0 นายอิรฟาน มะลี
14 โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา 1 1 0 0 0 นางสาวสุพรรณิกา แสนโพธิ์
15 โรงเรียนอรุณอิสลามวิทยา 3 3 0 0 0 นายบูคอรี สมอดียอ
16 โรงเรียนบ้านตันหยง 5 2 3 0 0 นางสาวอามีรา บาเห็ง
17 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 11 9 2 0 0 นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
18 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 3 2 1 0 0 นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
19 โรงเรียนสตรียะลา 2 1 1 0 0 นางสาววรรณกานต์ อิสรานุสรณ์
20 ปันจักสีลัตตลาดเก่ายะลา 2 2 0 0 0 มุตซีดีน บือราเฮง
21 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 5 2 3 0 0 นายจุวัยดี เจะแอ
22 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา 2 2 0 0 0 นางสาววรรณกานต์ อิสรานุสรณ์
23 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 3 3 0 0 0 นางสาวนาอีมี สะแลมัน
24 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์๔๐จ.ปัตตานี 5 5 0 0 0 นายมูฮำหมัดฟิรฮาน เจะเอาะ
25 RAJA 40 TANI 3 3 0 0 0 นายมูฮำหมัดฟิรฮาน เจะเอาะ
26 ซีลัต ซือนี ฆายง ฟาตอนี ปุยุด 2 2 0 0 0 บูรฮานุดดีน ยูโซะ
27 Tangyong team 4 1 3 0 0 นางสาวอามีรา บาเห็ง
28 โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม 7 7 0 0 0 เกียรติศักดิ์ เปี่ยมจิตต์
29 โรงเรียนบ้านจูดแดง 10 6 4 0 0 นางสาวนูรฮายาตี อุมา
30 โรงเรียนบ้านแยะ 9 9 0 0 0 เกียรติศักดิ์ เปี่ยมจิตต์
31 พลบดี 7 4 3 0 0 นางสาวขวัญจิรา สุวรรณโชติ
32 โรงเรียนเทศบาล5 (ตลาดเก่า) 2 2 0 0 0 นางสาวยัสมี สามะอาลี
33 อบต.มะนังตายอ 4 4 0 0 0 นางสาวนูรฮายาตี อุมา
34 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 5 5 0 0 0 ซาลาหูดิน เจะเงาะ
35 ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 3 3 0 0 0 นายฮาริช หลำบิลส๊ะ
36 ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่153 11 8 3 0 0 นายอับดุลเล๊าะห์ สาเฮาะ
37 TO BEE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 7 4 3 0 0 นายมูฮำหมัดอาลีฟ มะเด็ง
38 ฮารีเมาหนองจิก A 5 5 0 0 0 นาย อาบิท มะแอ
39 ฮารีเมาหนองจิกB 4 4 0 0 0 ฮาซันบัซรี เจะสะนิ
40 โรงเรียนศรีปะแตวิทยา 3 3 0 0 0 มะซอฟี วานิ
41 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 6 3 3 0 0 นายกิฟลี แยนา
42 Sripataewittaya​ ​School 2 2 0 0 0 มะซอฟี วานิ
43 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 14 8 6 0 0 นายไพซ็อลล์ บาและ
44 เทศบาลตำบล​ ​ปะแต 3 3 0 0 0 มะซอฟี วานิ
45 TNSU YLA 5 4 1 0 0 นาย แบมารูวัน มาลายา
46 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง B 4 2 2 0 0 นางสาวรุสนะห์ ดือเร๊ะ
47 อาลาวียะห์ 14 14 0 0 0 นายฮานาฟี มะเซ็ง
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39นราธิวาส A 16 13 3 0 0 นางสาวสุนานิง ช่างสอน
49 โรงเรียนราชประนุเคราะห์39นราธิวาส B 2 2 0 0 0 นาวสาวสุนานิง ช่างสอน
50 ศึกษาศาสตร์ A 4 3 1 0 0 นางสาววงศ์ธิดา จันทร์พิทักษ์
51 ศึกษาศาสตร์ B 5 3 2 0 0 นางสาวทรายทอง อินทะกะ
52 อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 7 6 1 0 0 นายนิกร หีมโต๊ะเต๊ะ
53 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 9 7 2 0 0 นายตัรมีซี อิสมาแอ
54 ช้างเผือก 4 3 1 0 0 นายตัรมีซี อิสมาแอ
55 ศรีนครินทร์ 9 6 3 0 0 นางสาวอัสมะห์ กะลูแป
56 สานฝันชายแดนใต้ 5 4 1 0 0 นายมูฮัมหมัดกีรมัน ลาเต๊ะ
57 สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี 10 0 10 0 0 อามีรา สิงลักแขวก
58 บ้านปัตตานี 5 1 4 0 0 ปริฉัตร สันบูกา
รวม 389 274 115 0 0

ลำดับ ทีม รวม เดี่ยวปันจักลีลา คู่ปันจักลีลา ทีมปันจักลีลา ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 6 2 2 2 Mr.Galuh yuliar denata
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 3 3 0 0 นายซอบรี เจะนิ
3 รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 5 2 2 1 นายไพรัตน์ สังข์ทอง
4 ปันจสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 2 1 1 0 นายกิตติศักดิ์ อาแว
5 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 9 2 3 4 นายซูไฮมิง หะเดร์
6 รร.ธรรมวิทยามูลนิธิยะลา 2 1 1 0 มุตซีดีน บือราเฮง
7 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5 2 1 2 นายอิรฟาน มะลี
8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 5 1 2 2 นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
9 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 3 3 0 0 นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
10 วิทยาลัยชุมชนยะลา 1 0 1 0 บูรานุดดีน ยูโซะ
11 ปันจัก​สีลัต​โรงเรียน​ดารุลอูลูม สตูล 1 1 0 0 นายสน เจ๊ะหมีน
12 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1 0 0 1 นายจุวัยดี เจะแอ
13 โรงเรียนบ้านจูดแดง 3 3 0 0 นางสาวนูรฮายาตี อุมา
14 พลบดี 1 1 0 0 นางสาวขวัญจิรา สุวรรณโชติ
15 อบต.มะนังตายอ 2 2 0 0 นางสาวนูรฮายาตี อุมา
16 TO BEE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 1 0 1 0 นายมูฮำหมัดอาลีฟ มะเด็ง
17 โรงเรียนศรีปะแตวิทยา 1 0 0 1 มะซอฟี วานิ
18 Sripataewittaya​ ​School 1 0 0 1 มะซอฟี วานิ
19 เทศบาลตำบล​ ​ปะแต 1 0 0 1 มะซอฟี วานิ
20 ชมรมปันจักสีลัต อบต.เกาะจัน 2 2 0 0 นิซาการียา นิกาจิ
55 26 14 15