รายการ :เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565
สถานที่แข่งขัน :ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด :เพชรบูรณ์
แข่งวันที่ :08/06/2022 ~ 14/06/2022

ผู้จัด :สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ปิดระบบรับสมัคร :31 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :๐๘ ๖๒๙๐ ๕๕๓๓, ๐๙ ๕๐๒๐ ๘๙๙๙ ,๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๓๑
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


14-17 ปี A:260 M:143 F:117 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:260 B:0 C:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดนครสวรรค์ 4 1 3 0 0 อ.สมมารถ จาบกุล
2 ชมรมปัจักสีลัตกาฬสินธุ์ 11 6 5 0 0 นายชัชพงษ์ ศรีวังสุ
3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 1 0 1 0 0 นายทวี ดำศรี
4 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 8 8 0 0 0 นายสุทธิศักดิ์ ส่าโท
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 8 5 3 0 0 นายเชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า
6 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 11 6 5 0 0 ธิติพงศ์ โสภณเฉลิมนันท์
7 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 2 2 0 0 0 นางศิวารัตน์ วงศ์อำมาตย์
8 ชมรมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 8 5 3 0 0 นายประสิทธิ์ ล้นเหลือ
9 ชมมปันจักสีลัตโรงเรียนปะทิววิทยา 7 3 4 0 0 นายวิรนันต์ จันดี
10 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 9 5 4 0 0 นายพจน์ จันทะพันธ์
11 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 9 5 4 0 0 สิบเอกสงกรานต์ ยั่งยืน
12 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวถนนวิทยา 7 4 3 0 0 นางสาวจิตรลดา มนต์ปรีชาวิทย์
13 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 7 4 3 0 0 นายชาญชล แจ่มจันทร์
14 มหาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย 6 4 2 0 0 ว่าที่ร้อยตรี จตุพล ราชพลแสน
15 ,มหาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 2 2 0 0 0 ว่าที่ร้อยตรี จตุพล ราชพลแสน
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39นราธิวาส 8 5 3 0 0 นางสาวสุนานิง ช่างสอน
17 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 11 5 6 0 0 นายซอบรี เจะนิ
18 ชมรมปันจักสีลัตคำม่วง 13 6 7 0 0 ประกาศิต ฉายจรัส
19 ปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 2 2 0 0 นายสราวุธ คำพูน
20 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนสีดาวิทยา 13 6 7 0 0 นายชัยวัฒน์ สร้อยสละ
21 รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 6 4 2 0 0 นายไพรัตน์ สังข์ทอง
22 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 10 3 7 0 0 นาย ฟาฎิล ดามะ
23 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 12 7 5 0 0 สันติชัย เชื่อมชิต
24 yala sports school 8 4 4 0 0 นายซอบรี เจะนิ
25 ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 1 1 0 0 0 ดิวย์ น้ำฝน
26 ปันจสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 4 3 1 0 0 นายกิตติศักดิ์ อาแว
27 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 3 3 0 0 0 นายชัยวัฒน์ อุ่นพรม
28 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 9 3 6 0 0 นางสาวณัฐยาธ์ ดวงแก้ว
29 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 6 5 1 0 0 นายประดิษฐ์ พินิจดวง
30 ศรีรัตนวิทยา 9 3 6 0 0 นายมานิช ธรรมนิยม
31 ศรีสะเกษ 2 1 1 0 0 นายวิทยา นิยมพันธ์
32 ชมรมปันจักสีลัตกรุงเก่า 9 7 2 0 0 นางสาวกนกธร ปทุมทวีพร
33 ชมรมปันจักสีลัตเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 5 4 1 0 0 นายอับดุลการีม ยูโซ๊ะ
34 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 6 3 3 0 0 นายศรัทธาชัย ประจิตร ,นายศุภฤกษ์ ฟักเอม
35 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 4 4 0 0 0 นายซูไฮมิง หะเดร์
36 โรงเรียนปรางค์กู่ 8 3 5 0 0 นายบรรพต วรรณวงษ์
37 ปันจักสีลัตหนองกี่พิทยาคม 6 1 5 0 0 นายกุหลาบ แสนจันทร์
38 เพชรหนองกี่ 3 0 3 0 0 นายวีรยุทธ ทองนอก
รวม 260 143 117 0 0

ลำดับ ทีม รวม เดี่ยวปันจักลีลา คู่ปันจักลีลา ทีมปันจักลีลา ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดนครสวรรค์ 2 1 0 1 อ.สมมารถ จาบกุล
2 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 2 1 0 1 ธิติพงศ์ โสภณเฉลิมนันท์
3 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1 1 0 0 นางศิวารัตน์ วงศ์อำมาตย์
4 ชมมปันจักสีลัตโรงเรียนปะทิววิทยา 1 0 0 1 นายวิรนันต์ จันดี
5 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวถนนวิทยา 1 0 0 1 นางสาวจิตรลดา มนต์ปรีชาวิทย์
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 4 2 1 1 นายซอบรี เจะนิ
7 รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 1 1 0 0 นายไพรัตน์ สังข์ทอง
8 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 2 1 1 0 นาย ฟาฎิล ดามะ
9 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 3 2 0 1 สันติชัย เชื่อมชิต
10 ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 2 2 0 0 ดิวย์ น้ำฝน
11 ปันจสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 3 1 2 0 นายกิตติศักดิ์ อาแว
12 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 5 2 2 1 นายชัยวัฒน์ อุ่นพรม
13 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 2 2 0 0 นางสาวณัฐยาธ์ ดวงแก้ว
14 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 2 0 2 0 นายซูไฮมิง หะเดร์
31 16 8 7