รายการ :การแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
สถานที่แข่งขัน :มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด :เพชรบูรณ์
แข่งวันที่ :01/06/2022 ~ 07/05/2022

ผู้จัด :สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ปิดระบบรับสมัคร :22 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ :๐๘ ๖๒๙๐ ๕๕๓๓, ๐๙ ๕๐๒๐ ๘๙๙๙ ,๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๓๑
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


OPEN A:222 M:130 F:92 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:222 B:0 C:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดนครสวรรค์ 6 4 2 0 0 อ.สมมารถ จาบกุล
2 ชมรมปัจักสีลัตกาฬสินธุ์ 3 1 2 0 0 นายชัชพงษ์ ศรีวังสุ
3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 15 9 6 0 0 นายทวี ดำศรี
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 14 7 7 0 0 นายบรรจง กล้าหาญ
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 1 0 1 0 0 นายเชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า
6 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลากรมราชทัณฑ์ 3 3 0 0 0 นายศราวุฒิ ชนะภัย
7 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 1 0 1 0 0 ธิติพงศ์ โสภณเฉลิมนันท์
8 จังหวัดพัทลุง 3 1 2 0 0 นายณัฐพล ตั่นมี
9 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2 0 2 0 0 นายอดิศร ใจดี
10 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 14 10 4 0 0 Mr.Galuh yuliar denata
11 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวถนนวิทยา 4 1 3 0 0 นางสาวจิตรลดา มนต์ปรีชาวิทย์
12 พลบดี 7 5 2 0 0 นายอดิศักดิ์ เจ๊ะนา
13 ศึกษาศาสตร์ มกช.ยะลา 2 0 2 0 0 นางสาววิรัญภัทร หนูแป้น
14 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ 7 3 4 0 0 นายวรกฤษณ์ จันทราภรณ์
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 6 4 2 0 0 นายอิรฟาน มะลี
16 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 9 6 3 0 0 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิกาญจน์
17 จังหวัดมหาสารคาม 7 6 1 0 0 นายภานุวัฒน์ บุญยงค์
18 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 18 9 9 0 0 นายศิริศักดิ์ บัวสว่าง
19 กองทัพบก 17 10 7 0 0 ส.อ.หญิง จุฑารัตน์ น้อยเทพา
20 อิงคยุทธ 7 4 3 0 0 ส.อ.หญิง จุฑารัตน์ น้อยเทพา
21 ปัตตานี 2 2 0 0 0 นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
22 ชุมชนศรีตรัง 9 5 4 0 0 นายศิริศักดิ์ บัวสว่าง
23 จังหวัดตรัง 2 2 0 0 0 mohd hafiz bin mustafa
24 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดนราธิวาส 6 3 3 0 0 นางสาว นรินทิรา เรืองโรจน์
25 ชมรมปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 5 3 0 0 ณัฐพล หุมอาจ
26 ชมรมปันจักสีลัตคสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี 3 0 3 0 0 นางสาวอามีรา สิงลักแขวก
27 เพชรบุรี 6 3 3 0 0 น.ส.ณัฐชยา กลิ่นจันทร์
28 ตรังคริสเตียน 1 1 0 0 0 mohd hafiz bin mustafa
29 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนสีดาวิทยา 1 0 1 0 0 นายชัยวัฒน์ สร้อยสละ
30 ปันจักสีลัตหนองกี่พิทยาคม 1 0 1 0 0 นายกุหลาบ แสนจันทร์
31 ชมรมปันจักสีลัตฐานทัพเรือสงขลา 20 11 9 0 0 จ.อ.พรศักดิ์ หมวดเย็บ
32 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 7 5 2 0 0 นายสราวุธ คำพูน
33 ปทุมธานี 1 1 0 0 0 พิสุทธิ พันธ์ลาภ
34 ชมรมจังหวัดสงขลา 8 8 0 0 0 พสุธร ตลึงจิตต์
35 ชมรมวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1 1 0 0 0 เตขิต เลิ้ยงพงศ์วัฒนากิตติกุล
รวม 222 130 92 0 0

ลำดับ ทีม รวม เดี่ยวปันจักลีลา คู่ปันจักลีลา ทีมปันจักลีลา ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 1 0 0 นายบรรจง กล้าหาญ
2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 6 2 2 2 Mr.Galuh yuliar denata
3 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวถนนวิทยา 1 0 0 1 นางสาวจิตรลดา มนต์ปรีชาวิทย์
4 พลบดี 3 1 1 1 นายอดิศักดิ์ เจ๊ะนา
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 3 1 0 2 นายอิรฟาน มะลี
6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 3 2 1 0 นายศิริศักดิ์ บัวสว่าง
7 กองทัพบก 5 2 2 1 ส.อ.หญิง จุฑารัตน์ น้อยเทพา
8 อิงคยุทธ 2 2 0 0 ส.อ.หญิง จุฑารัตน์ น้อยเทพา
9 ปัตตานี 2 1 1 0 นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
10 ชุมชนศรีตรัง 1 1 0 0 นายศิริศักดิ์ บัวสว่าง
11 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดนราธิวาส 4 2 1 1 นางสาว นรินทิรา เรืองโรจน์
12 ชมรมปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 2 0 0 ณัฐพล หุมอาจ
13 ชมรมปันจักสีลัตฐานทัพเรือสงขลา 2 1 1 0 จ.อ.พรศักดิ์ หมวดเย็บ
14 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 4 2 0 2 นายสราวุธ คำพูน
15 รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 3 1 1 1 นายไพรัตน์ สังข์ทอง
42 21 10 11